Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleนโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม / นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์ = Policy and alternative measure to drug cases : a case study of decriminalization
Author Nanrapat Chaiakaraphong
Imprint 2555
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33172
Descript ก-ญ, 173 แผ่น

SUMMARY

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมจากนโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติดของไทยและต่างประเทศ และปัจจัยที่ทำให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกำหนดเป็นนโยบาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกำหนดนโยบาย จำนวน 10 ราย
ผลการศึกษาพบว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดที่มุ่งปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เสพยาเสพติดจาก “อาชญากร” มาเป็น “ผู้ป่วย” เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม แทนการถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้รูปแบบการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อช่วยให้การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดได้รับการกำหนดเป็นนโยบาย คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ ทุกภาคส่วนล้วนเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำมาตรการปราบปรามยาเสพติดมาใช้ทำให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาล-คนล้นคุกตามมาในที่สุด ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการมาตรการอื่นๆ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ประกอบกับประสบการณ์จากต่างประเทศ ได้มีพัฒนาการของการนำแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดไปกำหนดนโยบายใช้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจัยเกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และประสบการณ์จากต่างประเทศข้างต้นมีอิทธิพลสำคัญต่อการนำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่วาระนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทย ส่วนการกำหนดนโยบายนั้น พบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมีการพัฒนาจนสามารถทราบแนวทางในการนำมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบกับตัวแสดงนโยบาย คือ ผู้นำทางการเมืองที่มีภาวะผู้นำในการปกครองประเทศ จึงเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดนโยบายด้วยตนเอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเข้าใจต่อประเด็นการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน เล็งเห็นความสำคัญและได้ประโยชน์ร่วมกันจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด จะมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อนำมาใช้เป็นกลไกเสริมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
The purposes of this study are to explore the concepts, purposes, and model to decriminalization of drug cases from Thailand and foreign countries, and to find the factors contributing to the concept of decriminalization of drug cases. This study is a qualitative research applied on documentary research and in-depth interview from 10 stakeholders who are involved in policy process.
The results showed that the decriminalization of drug cases is a concept that aims to change the view of drug addicts is the "patient" doesn’t be the "criminal" to receive appropriate medical treatment instead of being prosecuted by the criminal justice system which assisted the administration of criminal justice to be more effective.
The key factors that encourage the decriminalization of drug cases have been defined as a policy are the drug problem intensified in all areas of the country that make all sectors of society recognized the necessity of decisive measures to resolve the problem, causing case backlog and overcrowding issues later. As a result, relevant agencies need to seek other measures to solve those problems combined with the experiences from foreign countries which has been developed the decriminalization of drug cases as a policy to suppress drug. The serious drug problem and experiences from foreign countries are the major influences in defining policy agenda in Thailand. Later for the policy formulation, knowledge associated with decriminalization of drug cases has been developed to be implemented effectively. In addition the policy actor, the political leader with a strong leadership is able to decide his own policy. All relevant agencies also have same understanding in decriminalization of drug cases policy. As a result, there is no conflict between the agencies and all agencies recognized the benefits from the policy.
Therefore, to promote and encourage all sectors to recognize the importance of decriminalization of drug cases is an important part for supporting and setting a policy agenda to achieve sustainable solutions.


การทำยาเสพติดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลดทอนความเป็นอาชญากรรม การใช้ยาในทางที่ผิด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การใช้ยาในทางที่ผิดกับอาชญากรรม Drug legalization Decriminalization Drug abuse -- Law and legislation Drug abuse and crime

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Thesisวส 703LIB USE ONLY
Political Science Library : Thesisวส 703CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram