Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวันการเมือง
Author นรนิติ เศรษฐบุตร
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 324 หน้า ; 18 ซม.

SUMMARY

"วันการเมือง" ของไทยที่ผู้เขียนได้รวบรวมเขียนขึ้นในชุดแรกนี้ ได้มาจากการศึกษาค้นและเขียนเพื่อเสนอให้คนไทยได้สนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นการเขียนเรื่องราวบันทึกไว้ขนาดสั้นๆ ไม่ได้วิเคราะห์และวิจารณ์อะไรมากทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานให้รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียก่อนจำนวนวัน 80 เรื่องที่เลือกมาเสนอนี้ ก็เลือกทั้งเรื่องราวที่ผู้คนรู้จักกันดีและที่คนอาจนึกไม่ถึงเลยมานำเสนอด้วย จำนวนที่นำเสนอนี้ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป แต่ก็ยังมีเรื่องราวที่ยังเก็บมาไม่ครบทุกวันอีกหลายเรื่อง หากมีเวลาจะได้รวบรวมต่อไปผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านอยู่บ้างในการค้นเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับการนำ "วันการเมือง" มาเสนอนี้เป็นโครงการของสถาบันพระปกเกล้าได้คิดขึ้นแต่เผอิญตรงกับความสนใจของผู้เขียน ได้ทดลองสืบค้นมาบ้างแล้วจึงทำให้ทำงานได้เร็วสิ่งที่สำคัญที่อยากยืนยันในที่นี้ก็คือผู้เขียนไม่ต้องการให้ข้อเท็จจริงผิดพลาด หากมีจะได้พยายามแก้ไขต่อไปให้ถูกต้อง เพราะข้อเท็จจริงควรมีหนึ่งเดียวความเห็นต่างหากที่อาจมีได้มาก -- คำนำเสนอของผู้เขียน


การเมือง -- รวมเรื่อง ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ลำดับเหตุการณ์ political history

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 86142CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 88477CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 น217วCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 น217วCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 น217ว ล.1CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 น217ว ล.1CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram