Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสราญรมย์ ฉบับที่ระลึก 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496
Imprint พระนคร : กระทรวงการต่างประเทศ, 2496
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra54_0236
Descript 106 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

คำขวัญ / จอมพล ป. พิบูลสงคราม -- วิธีการทำงาน / พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ -- Kingship / H.R.H Prince Naradhip Bongsprabandh -- ตราตำแหน่งในกระทรวงการต่างประเทศ / พระอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการ -- ประวัติของสหประชาชาติ / กนต์ธีร์ ศุภมงคล -- อินเดีย / หลวงพินิจอักษร -- การตีความในสัญญาระหว่างประเทศ / โดย บุณย์ เจริญไชย -- ตาเลรังด์ / จี๊ด เศรษฐบุตร -- มโนคาม / วรมนุโชภิกขุ -- นักการฑูตทนยั่ว / ม.ล. ซ้ง สนิทวงศ์ -- ในรั่วสราญรมย์ / ปัทมา สราญรมย์ -- อัครราชฑูตไทยคนแรกที่ประจำในยุโรป / ปรีดา ศรีชลาลัย -- องค์การส่งเสริมธุรกิจของนิวยอร์ค / สุพจน์ เพียรสุนทร -- ข่าวสโมสร / สนาน จารุภัตติ์ -- ปัจฉิมพจน์ -- ผู้มีอุปการคุณ


สหประชาชาติ -- ประวัติ กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย องค์การระหว่างประเทศ อินเดีย -- การเมืองและการปกครอง ความตกลงระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักการฑูต -- ฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศ -- ข้าราชการและพนักงาน ตาเลรังด์ ธรรมะ อิทธิบาท 4

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESSLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram