Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = The intellectual property and international trade law forum : special issue 2012
Author ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555
Descript 826 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

15 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (พร้อมบทคัดย่อภาษา ภาษาอังกฤษ) / วิชัย อริยะนันทกะ -- บทบาทของศาลที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง -- การขยายความคุ้มครอง ให้แก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (พร้อมบทคัดย่อภาษา อังกฤษ) / อรพรรณ พนัสพัฒนา -- วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่3332/2555 : สิทธิของนักแสดง / พิศวาท สุคนธพันธุ์ -- จอดำ : กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ร้ายของสังคม / กรกันยา สุวรรณพานิช -- ปัญหาของการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในการกีดกันสินค้าตลาดเกรย์: คดี John Wiley & Sons,Inc. v. Kirtsaeng Problem with the Use of Copyright Law to BlocK the Grey Market Goods: John Wiley & Sons Inc. v. Kritsaeng (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / อรรยา สิงห์สงบ -- ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน Smartphome และ Tablet Computer กรณีศึกษา Apple vs. Samsumg / พรหมพร มูลศาสตร์ จารุวาทีและเพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู -- การใช้ประโยชน์ในความลับทางการค้า (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / ใจรัก เอื้อชูเกียรติ) -- บทบาทของศาลในการตีความและวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของ เครี่องหมายการค้า (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / นันทน อินทนนท์ -- การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ค้นพบพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 1991 (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / เอกรินทร์ วิริโย -- เหตุผลในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาแก่ พันธุ์สัตว์ใหม่ในประเทศไทย (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ -- 15 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกับ การคุ้มครองสิทธิ บัตรตามมาตรฐานสากล (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ -- การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการลักลอบบันทึกภาพ และเสียงในโรงภาพยนตร์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทย ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐ อเมริกา (พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย) / เยาวลักษณ์ ทองห่อ -- การพิจารณากฎหมายและนโยบายของ TRIPS Agreement ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ภูมิปัญญาชาวบ้านในประเทศกำลังพัฒนา (พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย) / สักกพันธ์ จิตรจง -- ค่าเสียหายในคดีเครื่องหมายการค้า: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอเมริกา (พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย) / วรวงค์ อัจฉราวงศ์ชัย -- ปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัด ความรับผิดในสัญญารับขนของทางอากาศ (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / กุลธร วิไลรัตน์ -- ข้อสังเกตบางประการต่อการเปิดเสรีสาขาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / ไผทชิต เอกจริยกร -- ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขง กับการจำกัดความรับผิดทางแพ่งของผู้ขนส่งตามสัญญารับขนทางถนนระหว่างประเทศ พร้อมบทคัดย่อ (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / สมพร ไพสิน -- INCOTERMS 2010: สิ่งสะท้อนถึงทางปฎิบัติของการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / สุพจี รุ่งโรจน์ -- ศาลไทยกับเขตอำนาจในการเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) / ตุล เมฆยงค์ -- ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชนและการอนุญาโตตุลาการ : คำพิพากษาศาลปกครองกกลางคดีหมาย เลขแดง ที่ 1659-1660/2555 / ธวัชชัย สุวรรณพานิช


ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คำพิพากษา

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 673 ว478 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 673 ว478 2555CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.048 ว478 2555CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.048 ว478 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram