Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Title5 ทางลัดเข้าถึงแก่นแท้ชีวิต
Author โดย Giulio Cesare Giacobbe ; แปลและเรียบเรียงโดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี
Imprint กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 169 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

พุทธะคืออะไร? -- พระพุทธเจ้าเป็นใคร? -- คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า -- อริยสัจ 4 -- สัมมาทิฏฐิ -- สัมมาสังกัปปะ -- สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ -- สัมมาวายามะ -- สัมมาสติ -- สัมมาสมาธิ -- มรรค 8 -- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ -- การควบคุมจิตใจ: ความคิด ; จิตว่าง ; การหายใจ -- การอยู่กับความเป็นจริง -- การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง (การรู้แจ้ง) -- การไม่ครอบครอง -- ความรักสากล -- การฝึกฝน -- สภาวะแห่งความเป็นพุทธะ


พุทธศาสนิกชน -- การดำเนินชีวิต ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3444 จ189หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3444 จ189หCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram