Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลัง
Author ปรีชา สุวรรณทัต
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 372 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

วิวัฒนาการที่เป็นความคิดอันเป็นพลวัตของวิชาการคลัง : ธรรมในคัมภีร์สาสนาที่สำคัญของโลกอันเป็นนิติฐานและปรัชญาในการสร้างวินัยการเงินการคลัง ; วิวัฒนาการความคิดอันเป็นบ่อเกิดของหลักกฎหมายการคลังมหาชน ; เปรียบเทียบความคิดหลักของกฎหมายการคลังมหาชนของต่างประเทศและของประเทศไทย ; รากเหง้าความคิดทางกฎหมายการคลังมหาชนของประเทศสยามตั้งแต่ยุคปฐมกาลมาสู่ยุคใหม่ ; สรุปย้อนศึกษาแนวความคิดการคลังในยุคปฐมกาลกับการคลังในปัจจุบัน -- กรอบวินัยทางการเงินกาารคลังและการงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 -- ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง -- กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของรัฐที่อยู่นอกเหนือระบบงบประมาณรายจ่าย -- รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ -- การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลัง และมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง -- การคลังส่วนท้องถิ่น -- ธรรมาภิบาลในวินัยการเงินและการคลัง -- กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัยหรือหลักความเชื่อ -- ภาคผนวก: คำแถลงของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการคลังของประเทศสยาม ; คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกี่ยวกับกฎหมายการคลังมหาชน


การคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 970 ป469ว 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 970 ป469ว 2555CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)343.03 ป469วCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)343.03 ป469วCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram