Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสาน / อัจฉรา ภาณุรัตน์, สุริยะ ชนะชัย, ยุภา ประยงค์ทรัพย์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript iii, 320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม.

CONTENT

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค / อัจฉรา ภาณุรัตน์ -- ชุมชนกับการจัดการที่ดินในเขตลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล / อัครเดช สุพรรณฝ่าย -- บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา / สุริยา รักการศิลป์ -- การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ครัวเรือนชนบทลุ่มแม่น้ำโขง บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน / สุริยะ ชนะชัย -- การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก / ยุภา ประยงค์ทรัพย์ -- ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของช่างทอผ้าขิดสตรีพวน ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ศรัญญา นาเหนือ, สุวิทย์ ธีรศาสวัต, นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย, กรรณิการ์ จินากูล -- การศึกษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมแขวงจำปาสักฝั่งขวาแม่น้ำโขง / สุบัน แสงสุลิวง -- การค้าในวัฒนธรรมกูยอะจีงในราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา / นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ -- ระบบธุรกิจครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร / ธราธร ภูพันเชือก, พูนสุข เวชวิฐาน, อัจฉรา ภาณุรัตน์, ธีระวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ -- ประวัติศาสตร์ชุมชนในการจัดการเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ / อรัญญา พงศ์สะอาด -- คำอภิปรายการสัมมนาทางวิชาการ "วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสาน" วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2554


ชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชุมชน -- แง่สังคม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พวน กูย traditional culture Thai history economics

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 85882CHECK SHELVES
Political Science Library306.09593 ก525วCHECK SHELVES
Political Science Library306.09593 ก525วCHECK SHELVES
Political Science Library306.09593 ก525วCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307 ว394CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307 ว394CHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.NE ว213CHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.NE ว213CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram