Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดสำหรับยานยนต์เพื่อการก่อสร้างฮุนได / กมลวัฒน์ วีรศุภกาญจน์=Marketing plan for Hyundai construction equipment
Author Kamolwat Veerasupakarn
Imprint 2555
Descript ก-ญ, 64 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการตลาดสำหรับยานยนต์เพื่อ การก่อสร้าง หรือ “รถแบคโฮ” ที่ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย เนื่องด้วยสาเหตุ ของความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นของภาคครัวเรือน รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ทำให้ภาคเอกชนมี การลงทุนเพื่อการก่อสร้างมากขึ้น นอกจากนั้นนโยบายการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นในปีปัจจุบัน ก็เป็นแรง ผลักดันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย โดยผู้นำตลาดในปัจจุบันที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศมีอยู่ประมาณ 3-4 ราย เช่น บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด และ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด เป็นต้น ฮุนไดที่ซึ่งเป็นรายใหม่ ในตลาดจึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้แก่ลูกค้าเป้าหมายให้ทราบถึงคุณภาพของ สินค้าและบริการ แผนการตลาดสำหรับยานยนต์เพื่อการก่อสร้างฮุนไดฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการเพิ่มยอดขายให้กับรถ แบคโฮรุ่น R220-9S เป็นหลัก โดยสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมาย ได้ทราบถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของฮุนได รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในความรู้สึกของลูกค้าด้วย ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับยอดขายตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2555 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 อยู่ที่ 200 คัน หรือส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 7-8% โดยที่รถแบคโฮของฮุนไดเองก็มีจุดขายในเรื่องของราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง ในระดับเดียวกัน และประหยัดน้ำมันเป็นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการจากรถแบคโฮทุกคน จึงเชื่อว่า จุดขายดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อรถแบคโฮของฮุนไดของลูกค้าได้อย่างแน่นอน การกำหนดแผนการตลาดเน้นกลยุทธ์ด้านการแย่งส่วนแบ่งจากผู้นำตลาดเดิม ด้วยการใช้ความได้เปรียบ ด้านต้นทุนตั้งราคาแบบ Super Value ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสาขาของบริษัทเอง และตัวแทนจำหน่าย ที่บริษัทแต่งตั้ง และการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา การ ประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการสร้างกิจกรรมการตลาด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทางการตลาดต่อไป
This independent study project is prepared with the aim to prepare a marketing plan for construction vehicles or a "Backhoe" which is currently in high demand in Thailand due to the growing demand in the residences by household sector along with the economic growth which causes the private sector to invest in more constructions. Furthermore, the various policies in construction that are more in the current year is also an important driving force as well. At the moment, there are 3-4 market leaders with highest sales such as Bangkok Komatsu Co., Ltd. and Metro Machinery Co., Ltd. etc. Therefore, Hyundai which is new to the market have to make marketing strategy to create awareness among potential customers to know the quality of products and services. This marketing plan for Hyundai construction vehicles is mainly aimed to increase the sales of Backhoe model R220LC-9S by creating awareness through various marketing activities to get the potential customers to know the quality of Hyundai products and services and to create a good image in the sense of the customers. The sales target from the beginning of January 2555 to the end of December 2555 is 200 units or estimated 7-8% market share. The sales points of Hyundai backhoes are the prices which are cheaper than its competitors in the same class and the lowest fuel consumption rate which is what most customers want from a backhoe. Therefore, the mentioned sales points would surely be a part for the customers in making decision to buy Hyundai backhoes. The plan focuses on marketing strategies to compete for a market share from the existing market leaders by using the cost advantage to set up a Super Value price, distribution channels through the company’s own branches and its appointed distributors. And using the integrated marketing communications (IMC) strategy, which includes advertising, public relations, building relationships with customers and marketing activities in order to achieve the marketing objectives.


รถแบคโฮ

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53828875LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram