Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดสำหรับที่พักโฮมสเตย์ อัมพวา “ธารีตา รีสอร์ท” / วิภพ เล้าเรืองศิลป์ชัย=Marketing plan for Amphawa Homestay “Thareeta Resort”
AuthorWiphop Laoruangsinchai
Imprint 2555
Descript ก-ฉ, 82 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ธารีตา รีสอร์ท เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดน้ำอัมพวา เป็นธุรกิจครอบครัว และเนื่องด้วยปัจจุปันธุรกิจนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ธารีตา รีสอร์ทจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต แผนการตลาดนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทำให้เห็นว่าในธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะขยายตัว เนื่องมาจากแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน ชาวยุโรปและชาวอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถเข้ามาใช้บริการในวันธรรมดาที่ปัจจุบันยังมีผู้เข้าใช้บริการอยู่เป็นจำนวนน้อย ไม่เหมือนกับวันเสาร์ที่จะมีผู้เข้ามาใช้บริการเต็มทุกห้องพัก จากโอกาสนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุนในการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างช่องทางในการสื่อสารสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้เมื่อนำผลการเก็บข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์รวมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการปิ้งย่างอาหารทะเลกินกันเองภายในกลุ่มของลูกค้านั้นยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และธารีตา รีสอร์ท เป็นที่พักเพียงแห่งเดียวที่อนุญาตให้ทำอาหารทะเลปิ้งย่างภายในที่พักได้ จึงควรนำจุดเด่นนี้ขึ้นมาเป็นจุดขายของธารีตา รีสอร์ท ภายใต้สโลแกน “Grill&Chill ริมคลองอัมพวา@ธารีตา รีสอร์ท” โดยทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านการทำส่วนลดให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขเมื่อช่วยประชาสัมพันธ์ธารีตา รีสอร์ท อีกทั้งการมีส่วนลดให้ลูกค้าถือเป็นกลยุทธ์ในการปรับราคาลงมาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย โดยแผนการตลาดนี้คาดหวังว่าจะทำให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าภายในระยะเวลา 2 ปี โดยเป็นผลมาจากธารีตา รีสอร์ทเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้ลดอัตราห้องพักที่ไม่มีลูกค้าใช้งานในวันธรรมดาลงและรักษาอัตราการใช้บริการเต็มทุกห้องในคืนวันเสาร์อย่างต่อเนื่อง
Thareeta Resort is a homestay located near Amphawa Floating Market. Is a family business and it is very popular business in currently. This is why it makes more competitive. Thareeta Resort need a marketing plan to increase competitiveness in the future. This plan was prepared by a variety of factors, both internal and external analysis. In the analysis of external factors shown that this business have to chance to grow. Where with the trend of the tourists such as Chinese, Europeans and Americans have highly increased. Which this group of tourists can access to services on weekday that have a few customers. Difference with Saturday that have full access to all rooms. Of this opportunity, it is appropriate to invest in the creation of exciting activities and establish channels to communication for foreign tourists. In addition, When the data were analyzed with the internal factors. Shows that the grilled seafood activities within a group of customers, it is an activity that most customers attention and Thareeta Resort is only to permitted to grilled seafood. Therefore must to bring up a featured to selling point under the slogan "Grill & Chill @ along Amphawa canal @ Thareeta Resort". To make the publicity for awareness via the making discounts to who use the service. The people who come use the service to get a discount on a conditional for promote the Thareeta Resort. However the discount to offer customers as the strategy to adjust the price to the customer is very complacency. The market plan is expected to generate sales increased approximately 2 times within 2 years as a result of Thareeta Resort is known more that make to utilize the room at the normal day and maintenance a full service every Saturday night continuously


ที่พักนักท่องเที่ยว -- ไทย (สมุทรสงคราม) ธารีตา รีสอร์ท

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830639LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram