Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพลังธรรมแห่งจินตนาการ : ศิลป์และวิญญาณการสร้างสันติภาพ
Author จอห์น พอล เลเดอรัค ; สดใส ขันติวรพงศ์, แปล ; โคทม อารียา, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 365 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ว่าด้วยการเสนอปัญหาและข้อสมมุติฐาน -- ว่าด้วยการสัมผัสกับพลังธรรมแห่งจินตนาการ : เรื่องเล่า 4 เรื่อง -- ว่าด้วยปัจจุบันขณะ : จุดเปลี่ยน -- ว่าด้วยความเรียบง่ายกับความซับซ้อน : ค้นหาสารัตถะของการสร้างสันติภาพ -- ว่าด้วยการตกลงสันติภาพ : ภาพของเส้นเวลา -- ว่าด้วยอานิสงส์ของการมองโลกแง่ร้าย : การหยั่งเห็นที่ได้จากภูมิศาสตร์ความรุนแรง -- ว่าด้วยสุนทรียภาพ : ศิลปะการเปลี่ยนแปลงสังคม -- ว่าด้วยพื้นที่ : ชีวิตในใยโยง -- ว่าด้วยมวลชนและขบวนการ : ทฤษฎีแป้งเชื้อวิกฤต -- ว่าด้วยการเผ้าดูใยโยง : ค้นหาวิญญาณของสถานที่ -- ว่าด้วยการเฉลียวพบ : อานิสงส์ของความเฉลียวฉลาดโดยบังเอิญ -- ว่าด้วยเวลา : อดีตที่ทอดเนื่องอยู่เบื้องหน้าเรา -- ว่าด้วยยอดนักเป่าขลุ่ย (ปิเอ็ด ไพเพอร์ส) : จินตนาการกับการสร้างสรรค์ -- ว่าด้วยงานตามเสียงเรียก : ความเร้นลับของการเสี่ยง -- ว่าด้วยบทสรุป : ความจำเป็นบังคับของพลังธรรมแห่งจินตนาการ


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การบริหารความขัดแย้ง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ สันติภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library303.66 ล781พCHECK SHELVES
Political Science Library303.66 ล781พCHECK SHELVES
Political Science Library303.66 ล781พCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.66 ล781พCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.66 ล781พCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram