Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพม่า
Author คณะผู้จัดทำ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์, พรพิมล ตรีโชติ, อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยพาณิชย์, 2555
Descript 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

บทนำ -- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพม่า -- แนวโน้มทางเศรษฐกิจในอนาคต -- ภาคเศรษฐกิจของพม่า -- นโยบายเศรษฐกิจ -- ภาคเกษตรกรรม -- ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต -- ภาคการท่องเที่ยวและการบริหาร -- เขตภูมิศาสตร์ของพม่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจ -- การพัฒนาอุตสาหกรรมของพม่า -- การพัฒนาอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม -- เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย -- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจไทย-พม่า -- ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน -- ความสัมพันธ์ด้านการค้า -- สิ่งอื่นๆที่ควรรู้ -- ภาพรวมเศรษฐกิจของพม่า (สมัยอาณานิคม-ปัจจุบัน) -- ระบบการเงินและการธนาคารพม่า -- มาตรการคว่ำบาตรต่อพม่า และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของพม่ากับองค์กรระหว่างประเทศและกรอบความร่วมมือที่สำคัญ -- ความสัมพันธ์ด้านการเมืองไทย-พม่า -- วิวัฒนาการการเมืองพม่าและการเปลี่ยนแปลง -- ข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ


การลงทุน -- พม่า เศรษฐกิจ -- พม่า

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library330.9591 ศ854 2555CHECK SHELVES
Chula Business School Library330.9591 ศ854 2555CHECK SHELVES
Chula Business School Library330.9591 ศ854 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram