Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการจัดการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / เพชร นาคะศิริ = A study of the management of indoor artificial soccer field business in Bangkok and its perimeter
Author Petch Nakasiri
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30023
Descript ก-ฎ, 122 แผ่น

SUMMARY

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำแนกตามขนาดของสนามฟุตบอลและรายได้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6 คน และนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดความและสรุปตามประเด็นที่ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการใช้แบบสอบถามสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 419 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ การหาร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจระหว่างสนามขนาดใหญ่ และ สนามขนาดเล็กโดยใช้ค่าที (t-test) และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพ และรายได้ของผู้ใช้บริการโดยใช้ค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มมีความคิดเห็นเกี่ยวทรัพยากรในการจัดการ ด้านบุคลากรว่ามีบุคลากรเพียงพอและ มีการจ้างงานจากประสบการณ์มากกว่าการจบตรงสายงาน ด้านการเงิน และงบประมาณ สนามฟุตบอลมีรายได้เป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ ค่าเช่าสนามฟุตบอล ค่าจัดกิจกรรมพิเศษ และรายรับจากผู้สนับสนุนทำให้มีสภาพคล่องสูง ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีการจัดวัสดุอุปกรณ์ให้บริการ ยังมีบริการเสริมพิเศษ และมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและผู้ใช้บริการบอกต่อ 2. ผู้บริหารธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกระบวนการจัดการ ด้านการวางแผน ว่ามีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยสนามขนาดเล็กแผนจะค่อนข้างยืดหยุ่นส่วนสนามขนาดใหญ่แผนจะชัดเจนเป็นระบบ ด้านการจัดองค์กร สนามขนาดเล็กไม่มีการวางผังองค์กรที่ตายตัว ในขณะที่สนามขนาดใหญ่จัดเป็นฝ่ายชัดเจน ด้านการนำ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอด ด้านการประเมินผลมีการประเมินผลเป็นรายเดือนและรายปีในที่ประชุม 3. ผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22-30 ปี มีความพึงพอใจในด้านรวม และในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเป็น 3.02, 3.08, 3.15, 2.97, 2.87, 3.01, 3.14 และ 3.00 ตามลำดับ 4.ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่า “ที” ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการสนามกีฬาฟุตบอลในร่ม โดยจำแนกตามขนาดสนาม พบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันในเกือบทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เว้นด้านผลิตภัณฑ์ 5. ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวตามอาชีพ พบความแตกต่างในเกือบทุกด้าน เว้นด้านสถานที่ให้บริการ ด้านบุคลากรและด้านรวมเปรียบเทียบความพึงพอใจจำแนกตามรายได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ในเกือบทุกด้านเว้นด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการให้บริการ
The purposes of this research were to study the management of indoor soccer field and to compare the satisfaction of service users. In-depth interview 6 administration study the management of management resource and management process by analyzing data and summarized by descriptive statistics. Questionnaire was used for collecting data from indoor artificial grass soccer fields customer about satisfaction toward the soccer field business by analyzing data into frequencies, percentages, means, standard deviation, t-test and Analysis of Variance (F-test). The results were found as follow:
1. The administration of indoor artificial soccer fields have opinion about Management resource for Human resource that the human resource was enough and the administration considered in experience much more than major that they graduated in Financial and Budget the fields had 3 part of income from rent, special event and sponsors. About Facility fields provided base facilities and special facilities. About Public Relationship fields used internet and words of mouth to promote the fields. 2. The administration of indoor artificial soccer fields have opinion about Management process for Planning that they plan in short term, medium term and long term for small their plan was flexible but the large field their plan were fixed. About organizing staff in organization in small fields was flexible but in large fields was fixed. About Leading the administration was open for staff’s opinions. About evaluation they had evaluation monthly and concluded in annual in meeting 3. The samples who use indoor artificial soccer fields was mostly male age between 22-30 years the samples have satisfaction about marketing mix in overall (mean = 3.08), product (mean = 3.15), price (mean = 2.97), place (mean = 2.87), promotion (mean = 3.01), people (mean = 3.14) and process (mean = 3.00) in high level 4. The comparison of customer satisfaction categorized by size of field toward the marketing mix showed the significant differences in price, place, promotion, people, process and physical characteristic presentation at the statistical level of .05 5. The comparison of customer satisfaction categorized by income toward the marketing mix showed the significant differences in price, place, promotion, people, process and physical characteristic presentation at the statistical level of .05.


Sports facilities -- Thailand -- Bangkok -- Management Football stadiums -- Thailand -- Bangkok -- Management Indoor soccer สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา -- ไทย -- กรุงเทพ -- การจัดการ สนามฟุตบอล -- ไทย -- กรุงเทพ -- การจัดการ ฟุตซอลLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram