Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามแบดมินตัน ในกรุงเทพมหานคร / เพียงขวัญ พัวรักษา = Marketing mix affecting the badminton player's decision to select badminton courts in Bangkok metropolis
Author Phiangkhwan Puvraksa
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32012
Descript ก-ฏ, 143 แผ่น

SUMMARY

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามแบดมินตัน โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสนามแบดมินตันจำแนกตามเพศและขนาดสนามแบดมินตัน และใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มาใช้บริการของสนามแบดมินตัน สุ่มตัวอย่างมา 432 คน สำหรับวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์ ผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ของสนามแบดมินตัน และเจ้าของสนาม รวม 18 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) มีค่าเท่ากับ 0.94 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.954 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบt-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบความแตกต่าง วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ Method) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้มาใช้บริการเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน อายุระหว่าง 15-24 ปี โดยมากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มาเล่นแบดมินตัน 1-2 วันต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ 17.01-20.00 น. ส่วนมากนิยมมาเล่นกับเพื่อน โดยมากผู้มาใช้บริการมาใช้สนามแบดมินตันที่มีขนาดกลาง 6-10 คอร์ด อัตราค่าบริการสนามแบดมินตันต่อชั่วโมง 101-150 บาท
2.ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มาใช้บริการในการเลือกสนามแบดมินตัน ทุกด้านมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ (x = 4.27) ด้านสถานที่และการจัดจำหน่าย (x = 4.17) ด้านบุคลากร (x = 4.07) ด้านกระบวนการให้บริการ (x = 3.98) ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ (x = 3.94) ด้านราคา (x = 3.89) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x = 3.52) 3.การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสนามแบดมินตันกับผู้มาใช้บริการที่มีเพศต่างกัน พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน (7P) ด้านบุคลากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสนามแบดมินตันกับผู้ใช้บริการที่เลือกขนาดสนามที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้มาใช้บริการสนามแบดมินตันขนาดแตกต่างกันมีการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามแบดมินตัน โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน (7P) พบว่า มี 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด
The purpose of this study was to study the marketing mix affecting the decision making of customer in selecting badminton courts, compared between sex of customers and size of badminton courts. This research used both quantitative and qualitative techniques. For quantitative technique, the subjects were 432 badminton court customers who were randomly selected. For qualitative technique, the researcher interviewed a total of 18 badminton court customers, badminton court staff and badminton court owners. The data was collected using questionnaires and interviews. The face validity from five experts and The alpha - coeffcient of Cronbach were found to be 0.94 and 0.954. The data was analyzed to find mean and standard deviation t-test and One-way ANOVA were used to compare the difference of customers’ opinion toward marketing mix when compared between customers’ sexes and sizes of badminton courts, respectively. Scheffe’ method was employed if differences were found in ANOVA, the significant level was set at .05. The results were as follow: 1. Most customers were male and female between 15 - 24 years old. Mostly, they were students and were educated in bachelor level. Their average income was less than 10,000 baht a month. Most customers came with friends and played one to two days a week between 17.01-20.00 pm. Most customers came to play in medium size badminton courts having 6-10 courts and the fee was around 101-150 baht per hours. 2. Marketing mix affecting the decision in selecting badminton courts of customers were high in every factor, Physical Evidence (x = 4.27), Place (x = 4.17), People (x = 4.07), Process (x = 3.98), Product (x = 3.94) , Price (x = 3.89), and Promotion (x = 3.52). 3. For the comparison of customers toward marketing mix between sexes, there was significant difference in personal . When compared between sizes of badminton courts, customers selecting different sized of badminton used different marketing mix in making decision toward the selection of badminton courts. When considered 7P factors, the difference were found in product and services, price and promotion.


วิจัยการตลาด -- ไทย -- กรุงเทพฯ แบดมินตัน -- ไทย -- กรุงเทพฯ พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ Marketing research -- Thailand -- Bangkok Badminton (Game) -- Thailand -- Bangkok Consumer behavior -- Thailand -- Bangkok สนามแบดมินตันLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram