Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
Author ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 11
Descript 241 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ลักษณะสำคัญในการเสนอความคิด -- การอ้างเหตุผล -- การอ้างเหตุผลแบบจัดประเภทหรือซิลลอจิสม์ และการพิสูจน์ด้วยวงกลมของออยเลอร์ -- การพิสูจน์ซิลลอจิสม์ด้วยแผนภูมิของเวนน์ -- การละข้อความในอ้างเหตุผลแบบจัดประเภท -- การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยชนิดอื่นๆ -- การอ้างเหตุผลแบบอุปนัยโดยการระบุจำนวน -- การอ้างเหตุผลเปรียบเทียบ -- การหาสาเหตุและวิธีการของมิลล์ -- ข้อบกพร่องของการใช้ข้อมูลและสถิติในการอ้างเหตุผล -- ภาษากับความบกพร้องในการอ้างเหตุผล -- การทิ้งเหตุผล -- ข้อมูลและสถิติในการวิจัยและการหยั่งเสียง -- การให้บทนิยาม -- การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในบทความ


การอ้างเหตุผล ตรรกวิทยา ความคิดและการคิด

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryBC117 ก227 2555DUE 15-12-20LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram