Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการเกษ ปรีชาปัญญากุล
Titleแผนธุรกิจเดอะแฟมิลีเนอสเซอรี / การเกษ ปรีชาปัญญากุล=The family nursery’ business plan / Karaket Prechapanyakul
Imprint 2555
Descript 160 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ธุรกิจเดอะแฟมิลีเนอสเซอรี่ เป็นธุรกิจที่นำเสนอการบริการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ เด็กวัยแรกเกิด - วัยก่อนเข้าอนุบาล ในครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จากการศึกษารายละเอียดพบว่าการประกอบธุรกิจควรให้คุณค่าแก่ลูกค้าโดยการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถให้การดูแลเด็กได้เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านอัตราครูพี่เลี้ยงและด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม จากข้อมูลที่เป็นผลการสำรวจ ทำให้ผู้ประกอบการออกแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ บริการการดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปจนถึงวัยก่อนเข้าอนุบาลด้วยครูพี่เลี้ยงชาวอเมริกัน การมีแพทย์ตรวจสุขภาพเด็กทุกเดือน การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ สนามเด็กเล่นที่เพียงพอสำหรับสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว ประมาณการต้นทุนของโครงการเท่ากับ 12,000,000 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินลงทุน คือ การกู้ยืมและส่วนของเจ้าของ ในอัตราส่วนเท่ากับ 50: 50 ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนการลงทุนสูงจากการซื้อที่ดินและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร ผลประกอบการที่ได้รับจากการดำเนินงาน มีผลกำไรที่น่าพึงพอใจ เมื่อผู้ศึกษาประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ธุรกิจมีเวลาคุ้มทุนที่ 4 ปี 2เดือน มีมูลค่าปัจจุบันที่มากกว่า 14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนโครงการเกิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ 6 ล้านบาทมีผลตอบแทนโครงการเท่ากับร้อยละ 21
The Family Service Nursery is a business that offers pre-school child care services. The target groups are newborn to pre-kindergarten age in families with incomes of more than 40,000 baht in Muang Nakhon Pathom district. According to the detailed study, the business should provide value to customers by creating a difference in quality since the operator is able to provide child care that meets the required standards for both childcare giver and buildings and environment. Based on the survey results, the operator was able to provide services designed to meet the customers’ needs, including daycare services by American care givers for children from the age of 2 and up to pre-kindergarten, monthly medical check-up, playground and equipment that encourage child development appropriately. The operational organization is in the form of a sole proprietorship. The project’s estimated capital is 12 million baht by which source of investment comes from financing and equity with the ratio of 50: 50. The business requires a high cost of investment for land acquisition and permanent building construction. Results obtained from the operation report satisfactory profits. Based on the project feasibility study, the payback period is 4 years and 2 months with net present value of more than 14 million baht. When compared with the net present value of project cost of approximately 6 million baht, a 21 percent return on investment is obtained.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53823675LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram