Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโครงการวิจัยชั้นเรียน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1 / 2553 : รายงานการวิจัย
Author โดย มาลี คงวรรณนิติ และคณะ
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555
Descript ก-ช, 170 แผ่น ; 29 ซม

CONTENT

แนวคิดการทำวิจัยชั้นเรียนของคณะศิลปศาสตร์ -- ส่วนที่ 1 นวัตกรรมการสอน ปัญหาและ/หรือแนวทางในการแก้ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ : ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษา / นงลักษณ์ ศรีวิชัย -- การสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียน 1 (อ.211) / นงลักษณ์ ศรีวิชัย -- การเพิ่มศักยภาพการอ่านด้วยการพัฒนาความสามารถในการใช้คำศัพท์ / มาลี คงวรรณนิติ -- การเพิ่มศักยภาพในการอ่านในรายวิชาการอ่าน 1 (อ.203) ด้วยการพัฒนาความสามารถในการใช้คำศัพท์ / มาลี คงวรรณนิติ -- การสำรวจหาเสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนออกเสียงผิด / ออมบุญ บุรุษภักดี -- การสำรวจหาเสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาอังกฤษที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ออกเสียงผิด / ออมบุญ บุรุษภักดี -- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่อภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ (อ.206) / สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์ -- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ (อ.206) / สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์ -- การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ / สุรีพันธ์ เทพอุด -- ส่วนที่ 2 นวัตกรรมการสอน ปัญหาและ/หรือแนวทางในการแก้ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 2 : การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษตามคำบอก โดยใช้เกมคำศัพท์ / น้ำทิพย์ ขจรบุญ -- การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษตามคำบอก โดยใช้เกมคำศัพท์ / น้ำทิพย์ ขจรบุญ -- ปัจจัยของพฤติกรรมไร้ระเบียบของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / เพ็ญพร จตุวรพฤกษ์ -- ปัจจัยของพฤติกรรมไร้ระเบียบของนักศึกษาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ / เพ็ญพร จตุวรพฤกษ์ -- การพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 (ศท0109) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบระดมความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ / ภาวนา วุฒิการณ์ -- การพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 (ศท0109) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบระดมความคิดเห็น / ภาวนา วุฒิการณ์ -- ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ / รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์ -- ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 (ศท.208) / รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์ -- การใช้แรงจูงใจภายนอกในการปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ 1 (ศท.108) ตอนที่ 6 / รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์ -- สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาจากการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน / สิรินทรา ชาเทพ


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศิลปศาสตร์ -- ผลงานวิจัย การศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)378.007 ค962CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram