Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเข็มทิศชีวิตลูก
Author กมลชนก บีท
Imprint กรุงเทพฯ : Dดี, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Descript 184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน -- มองย้อนกลับมาที่พ่อ-แม่ก่อนทุกครั้ง -- คำชื่นชมกับการลงโทษ -- การฝึกสอนมารยาทที่ดีงาม -- บุคลิกภาพที่ดีสร้างขึ้นได้เสมอ -- เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 1-5 ขวบ -- เสริมสร้างพัฒนาการด้วยการเล่น -- เมื่อลูกของคุณถึงเวลาไปโรงเรียน -- พัฒนาความสามารถด้านอารมณ์ให้ดีได้เสมอ -- ความภาคภูมิใจบ่อเกิดแห่งกำลังใจ -- คำสอนที่ดีต้องการเหตุผล -- ต้องยอมหรือเด็ดขาดจึงจะได้ผล -- เข้าใจในความรู้สึกที่มีให้แก่กัน -- การคาดหวังคือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของความรัก -- สร้างความดีที่ใจดีที่สุด -- ลูกจะพึ่งตนเองได้ต้องเริ่มจากการทำงานเป็น -- ลูกจะต้องรู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง -- สร้างทัศนคติเรื่องเพศที่ถูกต้องให้ลูก -- เมื่อสร้างกว้างขึ้นจึงต้องมีการปรับตัว -- สร้างสายสัมพันธ์รักให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว


เด็ก -- การเลี้ยงดู จิตวิทยาเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)649.1 ก136ข 2555CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)649.1 ก136ข 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram