Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงธุรกิจร้านนครกิโล / อรรคพชร์ เบญจกาญจน์=The feasibility study for the new style of Nakornkilo
Author Akkaphot Benchakan
Imprint 2555
Descript ก-ซ: 171 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงธุรกิจร้านนครกิโลในนาม “นครกิโลเซ็นเตอร์” ขายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร นำเสนอรูปแบบผสมผสานระหว่างธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่ซื้อสินค้าจากเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานในกิจการของตน มีปริมาณการซื้อสินค้าปานกลางค่อนข้างสูง และวางตำแหน่งทางการตลาดให้เหนือคู่แข่งในด้านความหลากหลายของสินค้าและการบริการที่ดีเยี่ยม เป็นร้านค้ารูปแบบใหม่ที่ทันสมัยตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก และให้ความสำคัญกับลูกค้า เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคลในการระบุคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน ให้รายได้และสวัสดิการที่ดี ในด้านเทคโนโลยี ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการให้บริการมีการเตรียมพร้อมพนักงานซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และด้านทรัพยากรพื้นฐาน ได้แก่ อาคาร คลังสินค้า และลานจอดรถ การประมาณการทางการเงินจะใช้เงินทุนประมาณ 18,905,700 บาท ในการเริ่มกิจการ โดยเป็นเงินจากส่วนของผู้ถือหุ้น 11,000,000 บาท และเงินกู้จากธนาคาร 7,905,700 บาท โดยมีต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 13.74% และเมื่อทำการประเมินจากปัจจัยทั้งหมดคาดว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 12,373,829.56 บาท อัตราผลตอบแทนกิจการเท่ากับ 23.87% และคืนทุนภายใน 4 ปี 10 เดือน จากการศึกษาทำให้สรุปได้ว่าเป็นโครงการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างกระแสเงินได้คุ้มค่าต่อการลงทุน
The objective of this special project is to present a feasibility study for the new style of Nakornkilo specialty store named “Nakornkilo Center (NKL).” The store sales tools and equipment for the small and medium service provider such as a small retailer and a restaurant and offers the combination service style of traditional and modern retailer. The small and medium business owners will be the primary targets of NKL. The positioning is to offer the variety of products and the excellent service. NKL is a modern specialty store at the convenient location, emphasize in the customer satisfaction. NKL prepares many necessary resources to be ready for the operations. In human resource function NKL specifies job qualifications and job responsibilities obviously with the good compensation and welfare. In technology function, NKL prepares data base system to improve their performance. In service function, NKL prepares the qualified staffs that have been trained to serve customer perfectly. The infrastructures are a service building, a warehouse and parking lots. In the financial study, NKL was estimated the initial capital about 18,905,700 baht which 11,000,000 baht come from shareholders and 7,905,700 baht come from bank loan. The WACC of this project is 13.74%. According to the financial analysis with the ten year project, the net present value (NPV) is 12,373,829.56 baht, the internal rate of return (IRR) 23.87% with the payback period of 4 years and 10 months. After analyzing all factors including sensitivity and scenario analysis, the result is feasible.


เครื่องมือ

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53819198LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram