Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleกลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 / จุติพร ปริญโญกุล = Issue management strategies to advocate the alcohol beverage control act B.E. 2551
Author Jutiporn Prinyokul
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28195
Descript ก-ฎ, 254 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารประเด็นของฝ่ายสนับสนุนในการผลักดัน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2551 (2) เพื่อทราบถึงกลวิธีการสื่อสารในการบริหารประเด็นของฝ่ายสนับสนุนในการผลักดัน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2551 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ด้วยการอ้างอิงด้วยบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ (Snowball Sampling Technique) จำนวน 20 ท่าน 2. การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ประกอบไปด้วย ข่าวตัด (Clipping) และเอกสารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการวิจัยพบว่าการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพื้นฐานการผลักดันภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศาสตรจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี โดยมีการใช้กลยุทธ์การบริหารประเด็นทั้ง 3 ชนิด ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การตอบสนองอย่างมีพลวัต (Dynamic response) นำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กลยุทธ์ความแข็งแกร่งให้กับอำนาจทางการเมือง กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กลยุทธ์การสร้างแนวร่วมจากภาคประชาชน กลยุทธ์เพิ่มอำนาจการต่อรองในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ กลยุทธ์การเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างวาระการสื่อสาร (Agenda Building) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชน และกลยุทธ์การขอเข้าพบเป็นรายบุคคลเพื่อให้ข้อมูล
ในขณะที่กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้วยการตั้งรับ (Reactive change) นำมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การชลอเวลา กลยุทธ์การตอบโต้ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง(ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ส่วนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับตัว (Adaptive change) นำมาใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การผูกมิตร และ กลยุทธ์การเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้กลวิธีการสื่อสารเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ โดยกลวิธีเหล่านี้ประกอบไปด้วย การระดมพลังสังคม (Social Mobilization) การชี้แนะประเด็นผ่านสื่อต่างๆ (Media Advocacy) การวางระบบการแพร่กระจายข้อมูล (Information dissemination) การสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ และการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
The purposes of this research are (1) to study issue management strategies to advocate The Alcohol Beverage Control Act B.E. 2551. (2) to study communication tactics to advocate The Alcohol Beverage Control Act B.E. 2551. This research uses qualitative methods including (1.) an in-depth Interview of 20 key informants by the Snowball Sampling Technique and (2.) a documentary analysis of news clippings and data which involve the alcohol beverage control act. The result of the research shows that the movement to advocate the Alcohol beverage act B.E. 2551 was based on a strategy “The Triangle that Move the Mountain’ by Prof. Prawase Wasi and has utilized all of 3 issue management strategies. Dynamic response strategies were used to achieve the goals while reactive change strategies were used to balance disadvantages. Adaptive change strategies were used to maintain the major benefits important to advocate the Act. Moreover, the research findings show that various communication tactics have also been utilized, for example, social mobilization, media advocacy, information dissemination, communication activities, developing and maintaining relationships with public groups and encourage the participation of the public.


Alcoholic beverages -- Control -- Law and legislation -- Thailand Issues management Lobbying Lobbyists Social responsibility of business -- Thailand เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การควบคุม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย การบริหารประเด็น การล็อบบี ล็อบบียิสต์ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis3081 2554CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram