Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleปกิณกะการค้นคว้าเรื่องไท-ไทย
Author ยรรยง จิระนคร
Imprint เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 102 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม

CONTENT

ประวัติศาสตร์ และตำนาน : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของเมืองลื้อ ; ลักษณะการปกครองแบบกินเมืองในอดีต ; เขตปกครองจีนโบราณ ; คำบอกเล่าเรื่องคนไทลื้ออพยพมาตั้งถิ่นฐานที่สิบสองพันนา ; อาณาจักรเตียนในอดีตกาล ; ฮ่อธงดำ ฮ่อธงเหลือง ในประชุมพงศาวดาร และหนังสือประวัติศาสตร์ไทย ; เขตโกกังของพม่าก็มีคนรุ่นหลังของ "พวกแข" ; รัฐเสียมและรัฐละโว้ก่อนที่จะรวมเป็น "เสียนหลอ" ; สาเหตุที่ชาวจีนเรียกเมืองไทยว่า "เสียนหลอ" ; ความเป็นมาของคำว่า สยาม -- ความเป็นมาของคำเรียก ชาติพันธุ์ และถิ่นที่อยู่กลุ่มไท-ไทย : สาเหตุที่ไทลื้อเรียกคนจีนว่า "ฮ่อ" และคนไทยเรียกชาวยูนนานว่า "จีนฮ่อ" ; ไทใหญ่แคว้นใต้คงยูนนานและรัฐฉานเรียกคนจีนว่า "แข" ; ปัญหาการแปลทับศัพท์ชื่อถิ่นฐานที่อยู่ของคนไท-ไทย ; ชื่อของอาณาจักรล้านช้างและการทับเสียง ; ชื่อแม่น้ำหลานชานเฉียง -- คำศัพท์ และวัฒนธรรมภาษาไท-ไทย : สาเหตุที่รัฐไทเดิมรุ่นแรกใช้คำเชียงมาตั้งชื่อเมือง ; ลักษณะดั้งเดิมและเก่าแก่ของภาษาไทสิบสองพันนา ; บทบาทในการศึกษาวิชาการของคำศัพท์ภาษาไทยเดิม ; ชื่อพรรณพืชของไท-ไทยที่เกี่ยวพันกับจีนโบราณ ; คำจีนที่ผสมผสานในคำพื้นฐานของภาษาไทย-ไทย ; ชื่อขุนเจืองมากจากคำจีนโบราณที่ใช้เรียกประมุขชนกลุ่มน้อย -- วัฒนธรรม และความเชื่อ : เสื้อบ้านเสื้อเมืองเป็นความเชื่อดั้งเดิมพ้องกันของบรรพบุรุษคนไทและคนจีน ; แม่โพสพของคนไทกับเทพแห่งข้าว "จี้" ของจีนโบราณ ; ไท้แถนเป็นความเชื่อดั้งเดิมของจีนโบราณ ; ไทลื้อยกย้องชาวเขาคู่อริที่ถูกปราบสังหารแล้วเป็นเสื้อเมือง ; คนไทยูนนานนอกแว่นแคว้นสิบสองพันนาก็นับถือหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองที่ตนได้ปราบแล้ว ; ทำไมเรียกป่าช้าว่า ป่าเฮ่ว หรือ ป่าแฮ่ว ; การสำรวจสภาพสังคมไทลื้อสิบสองพันนา


ชาวไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี ชาวไท -- จีน ชาวไท -- ประวัติศาสตร์ ethnic groups traditional culture

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.89591 ย143ปCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96859CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram