Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorนิตย์ ทัศนิยม
Titleการสร้างเสริมสุขภาพ : การสร้างพลังอำนาจ / นิตย์ ทัศนิยม, สมพนธ์ ทัศนิยม
Imprint ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ฌ, 184 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

CONTENT

แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ -- กระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ -- การสร้างพลังอำนาจ -- การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม -- การนำแนวคิดสู่การปฏิบัติการ -- การสร้างความตระหนักในการลดบรโภคเกลือ -- การนำแนวคิดปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพสู่การปฏิบัติ -- เครื่อข่ายการพัฒนาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภาคอีสาน -- การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย -- การบวนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -- การสอนวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพ สุขศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10WA590 น6 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram