Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์บนเฟสบุ๊กแพลตฟอร์ม / สรัญญา เตชะมโนดม=Business plan for online fashion clothing on facebook platform
Author Sarunya Taechamanodom
Imprint 2555
Descript ก-ฎ: 129 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับการสร้างร้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์บนเฟสบุ๊กแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการสร้างรายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์การินิซซิมาที่มีการนำแนวคิดและวิธีการซื้อขายแบบE-Commerce และนำความนิยมของเครือข่ายสังคมเช่นเฟสบุ๊กมาผสมผสานและประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการในด้านต่างๆสำหรับการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้หญิง โดยนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยให้การซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกมากขึ้น เช่น โปรแกรม Match Me ที่ช่วยในเรื่องการเปรียบเทียบขนาดรูปร่างกับขนาดของชุด หรือ โปรแกรม Calculator ที่ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง เป็นต้น เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การศึกษาโครงการพิเศษนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาแนวคิดและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกิจการซื้อขายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม คู่แข่งขัน ตลอดจนลูกค้า เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจ รวมไปถึงการนำไปใช้เพื่อวางแผนในด้านต่างๆให้เหมาะสม จากผลการศึกษาและประมาณการทางการเงินพบว่าการทำธุรกิจนี้สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1.84 ปี มีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 63% และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 988,506.61 บาท ซึ่งถือว่ามีผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นแผนธุกิจดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง
This individual study’s objective is to develop a business plan for an online clothing and accessories store on Facebook, which is a new platform for online commerce. The researcher sees the opportunity and potential in creating an online clothing and accessories business that makes use of e-commerce and the popularity of social network such as Facebook to cater to women’s different needs and behavior in selecting clothing items. The plan is enhanced by the introduction of the programs that make buying clothes and accessories online a more convenient and fun experience, for example “Match Me Feature” which helps in comparing the shape of the body and the size of clothes, and also “Calculator Feature” which helps keep track of the money spent for each purchase. For this project, the researcher studied the approaches and factors that have an impact on online clothing and accessories industries, including the analysis of Macro Environment, Industries Environment, Competitors, and also consumers, then use the information gathered to set the direction of the business and also applies other plans where possible. The results from the study and the speculation found that this business will pay back in two years and two months with Internal Rate of Return (IRR) of 63% and the Net Present Value (NPV) is 988,506.61 Baht so this project can offer a satisfaction rate of return. Therefore, this business plan makes a very interesting opportunity for a real business.


เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53819037LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram