Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านอาหารจีนรูปแบบทันสมัย / ศานติ์พิไล รวีวงศ์อนันต์=The feasibility study of opening the Chinese restaurant in modern style
Author Sanphilai Raveewonganan
Imprint 2555
Descript ก-ฐ: 148 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านอาหารจีนรูปแบบทันสมัย ลิตเติ้ล ไชน่า ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในคอมมูนิตี้มอลล์ โครงการวิว บาย เดอะ ริเวอร์ ถนนเจริญนคร ซึ่งได้ทำการศึกษาในด้านการตลาด การดำเนินงาน และการเงิน รวมทั้งนำเสนอกลยุทธ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารจีนรูปแบบทันสมัยในด้านต่างๆ โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ จากการออกแบบสอบถามผู้บริโภคจำนวน 100 คน จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านการตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่มีความนิยมในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านสูง โดยทำการออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวน 100 ชุด มีผู้สนใจในร้านอาหารจีนรูปแบบทันสมัยนี้ ถึงร้อยละ 98 ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกร้านอาหาร ได้แก่ รสชาติและคุณภาพอาหารที่ดี ประกอบกับการบริการที่รวดเร็ว เอาใจใส่ต่อลูกค้า ผู้ศึกษาจึงเห็นความสำคัญและมีแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่ต้องการจะสร้างคุณค่า และความพอใจให้แก่ผู้บริโภคสูงสุด ในส่วนความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ได้มีการจัดวางรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต และการบริการ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นที่การอบรม ดูแลและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่ดีในการทำงาน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงของผู้จัดการร้าน หรือผู้ศึกษาโครงการเองในทุกๆด้าน จากพื้นฐานความรู้ที่มีในธุรกิจร้านอาหารจีน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว สำหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โครงการนี้ใช้เงินลงทุน จำนวน 3 ล้านบาท ศึกษาการดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปี โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2.1 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนภายในเป็นบวก เท่ากับ 58% มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงการการเปิดร้านอาหารจีนลิตเติ้ล ไชน่า ที่โครงการวิว ถือเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ และเป็นไปได้ในการลงทุน
The Objective of this independent study is to study the feasibility of Chinese restaurant in modern style ‘Little China’ in ‘Vue’ community mall by the River on Charoennakorn Road. The Project studied the feasibility in marketing, operational and financial aspect. Including the strategies for manage the Chinese restaurant modern style business. According to marketing feasibility study and customer trends’ analysis of eating out were high. The survey results of 100 responds had indicated that factors affect on choosing restaurant was the taste, the quality of food and good service. That could be applied to approach the operation for giving value and satisfy to customers. For operation feasibility, the project has set management form and operation for effective in working and service to meet customer needs by training and development of personnel under supervision of restaurant manager. For financial analysis, the project has total investment of 3 million baht in 5 years operation. The net present value is 2.1 million baht, internal rate of return of project is 58% and the payback period of 1 year and 7 months. Therefore this project has good return. In conclusion, the project of opening Chinese restaurant ‘Little China’ in ‘Vue’ community mall by the River is attractive and feasible for investment.


ร้านอาหารจีน อาหารจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818953LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram