Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมด บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / พุทธคุณ รัตนประสพ=The feasibility study of a Homemade Ice Cream Shop at Srinakharinwirot University (Prasarnmitr)
Author Puttakhun Rattanaprasop
Imprint 2555
Descript ก-ฌ: 168 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการการเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมดบริเวณมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิได้ทำการสำรวจโดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการพูดคุยกับผู้ประกอบการซึ่งเคยทำธุรกิจเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมดมาก่อน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในด้านการตลาด การดำเนินงาน และด้านการเงิน ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดพบว่า โครงการได้รับความสนใจค่อนข้างมากโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนิสิต ซึ่งมีความต้องการสถานที่สำหรับพบปะสังสรรค์หลังเลิกเรียน แต่ก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของราคามากเช่นกัน ดังนั้นการเปิดร้านไอศกรีมบริเวณมหาวิทยาลัยนี้การตั้งราคาให้มีความเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของรสชาติไอศกรีม ประกอบกับคู่แข่งที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยยังมีจำนวนน้อย และตลาดไอศกรีมโฮมเมดยังมีศักยภาพในการเติบโตได้ จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ด้านการตลาด ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการดำเนินงานพบว่า สถานที่ตั้งของร้านบริเวณลานเล่นล้อด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ มีความเหมาะสมเนื่องจากทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ซึ่งนอกจากทางร้านจะขายไอศกรีมโฮมเมดแล้วยังดำเนินการผลิตไอศกรีมโฮมเมดสูตรใหม่ๆ ขึ้นเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ดี และจะนำออกมาขายเป็นรสชาติใหม่ในแต่ละเดือนในลักษณะ “Flavor of Month” นอกจากนั้นจากการเป็นกิจการขนาดเล็กการบริหารจัดการจึงสามารถทำได้อย่างคล่องตัว มีการจ้างพนักงานเพิ่มเพียง 2 คน ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ง่าย ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินพบว่า โครงการต้องการเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,200,000 บาท เป็นเงินทุนจากส่วนของเจ้าของทั้งหมด โดยคิดต้นทุนของเงินทุน 15% โครงการจะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3.23 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 2,029,374.41 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 43.90% โดยสรุปจากการวิเคราะห์โครงการทั้งในด้านการตลาด การดำเนินงาน และด้านการเงินแล้ว พบว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
The study aims to study the possibility of an investment in a homemade ice cream shop at Srinakharinwirot University (Prasarnmitr). In this study, the primary data were collected by using questionnaires of 100 samples in order to investigate their demand and from a direct interview with an entrepreneur who operates a homemade ice cream shop. The feasibility study focuses on three aspects: marketing, operation and finance. From the marketing feasibility study, the result shows that there is a high demand for homemade ice cream. The primary targets are students of SWU who need a place to meet after school. However this target group is very sensitive to the price. Therefore, to open a Ice Cream shop in University the price is another important factor besides the taste of ice cream. There are a few competitors in the area of university, therefore, the homemade ice cream market has potentiality to grow. In the part of operation, the location of Lan Len Loh in front of the faculty of Social Sciences is appropriate because it provides access to the target group. Not only the shop sells homemade ice cream, but also create and produce new flavors. . This ice cream shop will sell a new flavor each month as the "Flavor of Month". Because of the small size of business, management is more flexible. There are employ only two employees that makes it easy to control costs. The study of the financial feasibility shows that the initial investment in this project is 1,200,000 baht from the owners’ equity. At the cost of the capital project of 15%, the payback period is 3.23 years and the net present value is 2,029,374.41 baht with an internal rate of return of 43.90%. In summary, the analysis of project in the areas of marketing, operations and finances found that this project is feasible to invest.


ไอศกรีม ร้านไอศกรีม

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818546LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram