Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่มมารีนเพียววอเตอร์ / พีรดา วิบูลย์วุฒิวงศ์=Business plan for Water Purification “Marine Pure Water”
Author Peerada Wiboonwutthiwong
Imprint 2555
Descript ก-ฌ: 130 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

แผนธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่มมารีนเพียววอเตอร์นั้น จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คู่แข่งขัน สภาพตลาดโดยทั่วไป ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเครื่องกรองน้ำดื่มมารีนเพียววอเตอร์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตลาดกลุ่มลูกค้า และกลยุทธ์ในระดับต่างๆที่เหมาะสมในการนำไปใช้งานจริงในทางธุรกิจ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินขององค์กรต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ งานศึกษาชิ้นนี้ได้ทำการมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตโดยมีสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรผลักดัน อันเนื่องมากจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านอสังหาริมทรัพย์เช่น คอนโดมิเนียม ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยในตลาดนั้นมีคู่แข่งที่สำคัญอยู่4 - 5 ราย โดยเครื่องกรองน้ำนั้นที่ขายอยู่ในท้องตลาดนั้นส่วนมากจะมีราคาแพง ประสิทธิภาพในการกรองน้ำนั้นก็มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ที่ถนัดในด้านนั้นๆ จึงเป็นที่มาในการหากลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาดนี้ ดังนั้นในการวางแผนธุรกิจที่เหมาะสมในสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงเป็นการแข่งขันแบบเติบโต โดยเน้นการขายแบบเจาะตลาดพัฒนาตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้จุดที่ได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้การลดต้นทุนและความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร วัตถุดิบ บรรยากาศภายในร้าน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ในอนาคต และยังสามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆลงได้อีกด้วย
Business plan for “Marine Pure Water” was prepared with the aim to study internal and external environment, competitors and market conditions in general that affect the business of water purifier “Marine Pure Water” in order to use this information for the purpose of analyzing market, customers and strategies at different levels appropriate to the real world of business as well as to be a guideline to improve an operation of an organization both present and in the future. This study emphasizes on drinking water purifier industry which is currently in growth period driven by the external environment as a result of consumer behavior, real estate such as growing condominium lifestyle and environment factors, etc. There are 4-5 main competitors. Generally, water purifiers sold in the market are expensive and its efficiency varies depending on competence of each brand. It is significant to find the right and competitive strategies for the business to compete in the market. Therefore, a proper business plan in the current market conditions should be the growth competition model with the focus being market penetration and market development as well as product development. It is significant to create competitive advantage by reducing costs, differentiating products, providing better services, finding best personnel, buying good raw materials, creating atmosphere inside the store, etc. These are the factors that generate continually growth for the business in the future and help reduce risks in conducting business.


เครื่องกรองน้ำ

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818523LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram