Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจไส้กรอกเสริมอาหารด้วยผงเมล็ดแมงลักไขมันต่ำ / สิทธิพงศ์ เตชพรสุข=Business plan for non fat hairy basil powder sausage
Author Sittipong Techapornsuk
Imprint 2555
Descript (2): 86 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

แผนธุรกิจไส้กรอกเสริมอาหารด้วยผงเมล็ดแมงลักไขมันต่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกซื้อของผู้บริโภคภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสและแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการตลาด การผลิต การดำเนินงานและการเงิน วิธีการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและข้อมูลปฐมภูมิจากการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายภายในกรุงเทพมหานครจำนวน 232 ราย รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตไส้กรอกภายในมหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพ ภาควิชาธุรกิจอาหาร ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ อิสระมงคลพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่าโอกาสและแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจไส้กรอกเสริมอาหารด้วยผงเมล็ดแมงลักไขมันต่ำ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแนวโน้มการรักษาสุขภาพที่มีมากขึ้นทำให้กลุ่มลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อร่างกายเพิ่มตามไปด้วย และด้วยวิถีชีวิตที่รีบเร่งทำให้ต้องเลือกบริโภคสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเสริมอาหารด้วยผงเมล็ดแมงลักไขมันต่ำจะสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้ได้ การจัดทำแผนธุรกิจไส้กรอกเสริมอาหารด้วยผงเมล็ดแมงลักไขมันต่ำ ได้เลือกใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่คุณค่าทางอาหารที่ไม่มีในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกทั่วไปนอกจากจะได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วยังลดการดูดซึมไขมันอีกด้วย และเน้นสร้างการรับรู้ใน แบรนด์เพื่อให้เกิดการรับรู้ จดจำและบริโภค แผนธุรกิจนี้มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 2.83 เดือน NPV = 1,367,708.67 บาทและ IRR = 46.78 % โดยมีอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัท (WACC) เท่ากับ 21% ซึ่งมีความน่าลงทุนเป็นอย่างมากและสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
The business plan for Non Fat Hairy Basil Powder Sausage aims to study the environment and internal factors, including analysis of business’s strengths, weakness, opportunities, threats and consumers’ buying factors within Bangkok. All of this for find out how affect the opportunities and potential for business growth and develop the business plan which covers the marketing, production, operation and financial. Reliable information from secondary sources was gathered. Primary data from the preparation of questionnaires to collect data from target groups within Bangkok of 232 results was also performed. Including visited sausage factory at Rajamangala University of Technology Krungthep under control by Assistant Professor thaned isaramongkolpun. The study found that opportunities and potential for business growth continues and trend to grow in the future. One reason is Healthy trend that make consumer buy quality goods and goods for health. And other one is a Living in a hurry of city life make consumer choose ready to eat more. Therefore non Fat Hairy Basil Powder Sausage can meet their needs. Developing the business plan, the company uses the product differentiation strategy. It will focus on nutrition that more than original sausage in addition can reduce fat absorption too. The Company creates brand awareness to make consumer recognize and consume the product. This Business plan has payback period in 2 years and 2.83 months, NPV = 1,367,708.67 Baht and IRR = 46.78 %, which has WACC equal 21 %. This business has high investment attractiveness and can make profit continued.


ไส้กรอก

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53819043LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram