Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนประชาบำรุงวิทย์และละอองพิบูลย์เนอสเซอรี่ / อังศุผลดี ปิยะเมธาง=Strategy planning of Prachabumrungwit School and La-ong Pibul Nursery
Author Angsupondee Piyamethang
Imprint 2555
Descript ก-ฏ: 95 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ธุรกิจโรงเรียน ในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลามีการแข่งขันสูงเนื่องด้วยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การดำเนินนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการจัดการภายในของโรงเรียนเอง การอยู่รอดได้ในธุรกิจนี้จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและนำมาปรับใช้จริงในการดำเนินงาน โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์และละอองพิบูลย์เนอสเซอรี่ ตั้งอยู่ในตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจการตั้งแต่พ.ศ.2508 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเนอสเซอรี่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1 และจะเปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีพ.ศ.2559 มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่มุ่งบริการและพัฒนาการศึกษาวิชาการดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสำคัญกับประสานสัมพันธ์ชุมชน มุ่งผลที่ครูและนักเรียนที่มีคุณภาพ การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยมีการพัฒนาและการขยายตลาดร่วมด้วยเพื่อรองรับการขยายโรงเรียนในฝ่ายประถมศึกษา สำหรับกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจเป็นการสร้างความต่างในเรื่องการดูแลและเอาใจใส่นักเรียน การอบรมครูและบุคลากร และการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง กำหนดกลยุทธ์การตลาดโดยเน้นการปรับตัวพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและกลยุทธ์ด้านการเงินจะเน้นเรื่องการจัดการสภาพคล่อง การป้องกันและจัดการปัญหาหนี้สูญ และการวางแผนการเงินระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการกำหนด Balanced Scorecard ทั้ง4ด้าน และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
The kindergarten and primary schools in Namom, Songkhla province are growing since the number of children is increasing rapidly. There is a high competition in this business because of the new government policy and other internal and external environment factors. Consequently, the business requires the appropriate strategies to apply in the operation. Prachabumrungwit School and La-ong Pibul Nursery is located in Namom, Songkhla province .The school has been open since 1965. The school provides nursery, kindergarten and primary section which is now has only Grade 1 and up to Grade 6 in 2016. The school has to follow the vision: to develop a dedicated service and academic excellence. Focus on virtue, ethics, the importance of community relations including the quality of the teachers and students. The corporate strategy recommended for the school is the growth strategy by expanding to other markets. For business strategy; the school should create the differentiation that is the emphasis on the care and attention of students, employee training course and facilitating access to school. The marketing strategies will focus on development and adaptation to the changing environment. Finally, the financial strategies will focus on liquidity management: dealing with bad debt, debt recovery and making the effective long-term financial planning .Besides, to implement those strategies into action, the school should have the Balanced Scorecard and specify the Key Performance Indicators in all perspectives in order to achieve the goal and sustainable growth.


โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ โรงเรียนละอองพิบูลย์เนอสเซอรี่

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53819232LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram