Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการบัญชีภาษีอากร ชั้นสูง
Author อมรศักดิ์ พงศ์ศุตม์
Imprint กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่)
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ; 26 ซม

CONTENT

การบัญชีภาษีอากร : an overview -- เกณฑ์สิทธิ : ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร -- การบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา -- ต้นทุนและสินค้าคงเหลือ -- การบัญชีภาษีอากร : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- ความแตกต่าง TFRS & CIT accounting ในทัศนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร -- ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) -- การปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ในทัศนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร -- การบัญชีภาษีอากร กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) -- การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ภาคผนวก: ประมวลรัษฎากร ; พระราชกฤษฎีกา ; กฎกระทรวง ; คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ; ประกาศกระทรวงการคลัง ; ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ; ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า ; ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ; คำสั่งกรมสรรพากร (ท.ป.) ; คำสั่งกรมสรรพากร (ป.) ; ประกาศกรมสรรพากร ; ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ; มาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ


การบัญชีภาษีอากร

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library657.46 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Chula Business School Library657.46 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Chula Business School Library657.46 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Chula Business School Library657.46 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 อ289ก 2555LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 อ289ก 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 อ289ก 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram