Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา BE SMART / นนทน์ธิฎา กีรตินวนันท์=Business plan for BE SMART Tutoring School
AuthorNontida Keeratinavanant
Imprint 2555
Descript ก-ฏ: 124 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโอกาส ปัญหา และอุปสรรค ในการลงทุนจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 รวมไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจกฎระเบียบ ตลอดจนกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนด้านการตลาด แผนการดำเนินงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนทางการเงิน จากการศึกษาสภาวะแวดล้อมภายนอกพบว่าธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีความน่าสนใจเนื่องจากความต้องการเรียนกวดวิชาของนักเรียนในระดับประถมศึกษามีค่อนข้างสูง การแข่งขันมีความรุนแรงไม่มากนักโดยโรงเรียนกวดวิชาสามารถสร้างความแตกต่างได้หลากหลายรูปแบบ และจากการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกำหนดหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน ระยะเวลา และราคา โรงเรียนกวดวิชา “BE SMART” มีแผนที่จะเปิดดำเนินงานในย่านสามเสน จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อเสริมทักษะความเป็นเลิศและเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนโดยมีทั้งการเรียนเนื้อหาและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบสอนสดในกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 คน โดยครูผู้สอนล้วนมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี นอกจากนั้นยังมี ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และแบบฝึกหัดออนไลน์ บริการให้นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โรงเรียนกวดวิชา “BE SMART” สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1.58 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 864,507.95 บาทและมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 58.05% ซึ่งมีค่ามากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส และจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกรณีดีเลิศ และกรณีเลวร้ายพบว่าทั้ง 2 กรณี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเป็นบวก มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการมากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน ดังนั้นแผนธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา “BE SMART” จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน
The objective of this independent study is to initiate the business plan of Mathematic and English tutoring school for primary students named “BE SMART Tutoring School” by studying external analysis that consist of the opportunity and threat of the investment, regulations and the appropriate strategies. Moreover, this plan also comprises marketing plan, operation management, human resource management and financial plan. The study in external analysis indicates that due to primary school student’s demand is increasing continually. Although, the competitive situations are not severely high; these school have to create the competitive advantage by designing the differentiated curriculums. In addition, the study of consumer behavior by using questionnaire has impacts on setting curriculums, pricing and time schedule; furthermore, this study also assures that these curriculums could satisfy consumers’ needs. BE SMART Tutoring School located in Samsen area. The curriculums comprise content in text book and interaction between tutors, students and classmates. The students in each group are not exceed 10 persons and teaching by experienced teachers. In addition, the school also offers free of charge library, computer room and online exercise for students. From the financial assessment, BE SMART Tutoring School should have Payback period around1.58 years. Net present value is 864,507.95 Baht and Internal rate of return is 58.05% which is more than cost of capital. Moreover for all scenarios (best case and worst case) shows positive NPV and gives higher IRR than discounted rate. So this project is interesting and worthwhile for investment


โรงเรียนกวดวิชา

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818065LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram