Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorธันวา ศรีสุคนธ์
Titleแผนธุรกิจของเว็บไซต์รับออกแบบงานผ่านคราวด์ซอร์สซิ่ง / ธันวา ศรีสุคนธ์=Business plan of Web Site for Design via Crowdsourcing /Tanwa Srisukon
Imprint 2555
Descript ก-ญ: 122 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาพิเศษฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนธุรกิจของเว็บไซต์รับออกแบบผ่านคราวด์ซอร์สซิ่ง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยแต่ผู้จัดทำได้เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังกล่าวของต่างประเทศมาก่อน และเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดในประเทศไทยและรายได้ของธุรกิจจึงมีความสนใจจัดทำแผนธุรกิจขึ้น โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้วยการแจกแบบสอบถาม 2 ชุดให้134แก่กลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มคือ คนที่เคยใช้บริการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการ หน่วยงานในองค์กร และอีกกลุ่มคือ นักออกแบบ ทั้งที่ทำงานในบริษัท และรับออกแบบอิสระ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรม นอกจากนั้นยังทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ บทความ รวมถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจฉบับนี้ ผู้จัดทำยังได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก อุตสาหกรรม วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ลูกค้า และสภาพแวดล้อมภายใน จากนั้นนำผลการวิเคราะห์มาพิจารณาร่วมกับผลของแบบสอบถามเพื่อนำมาใช้วางแผนในแต่ละด้านให้เหมาะสมสอดคล้องกัน โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า CROWDidea.com โดยเน้นที่การสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการด้วยการให้ผู้ที่ต้องการงานออกแบบสร้าง project การประกวดและกำหนดเงินรางวัล จากนั้นนักออกแบบต่างๆ ก็จะมาเลือกดูและส่งแบบเข้าร่วม สุดท้ายเจ้าของจะเลือกแบบที่ต้องและมอบเงินรางวัลแก่นักออกแบบผู้ชนะ ส่วนเว็บไซต์ก็จะค่าธรรมเนียมในการสร้าง project เป็นรายได้ จากการประมาณการทางการเงินโดยใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่า กิจการจะสามารถคืนทุนได้ใน 2.9 ปี และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 249,096 บาท และมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 30.77% ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจและมีความน่าสนใจในการลงทุน
The main purpose of this special project is to develop a business plan of web site for design via crowdsourcing which is the first one in Thailand. Primary data and secondary data are used. The primary data is collected by sending questionnaires to gather opinion and behavior. Two different questionnaires are sent to two target groups. The first group is people who use design services such as entrepreneur, some departments in companies. The second group is designers who work in design companies or work as freelances. And the secondary data is from books, articles and the Internet. Moreover, the researcher has also analyzed both internal and external environments which are industry analysis, competitor analysis and customer analysis. All results of analysis are considered to make every plans integrated. The web site's name is CROWDidea.com. The usage of web site is unique in Thailand. First of all, people who want a design can start a contest project in website. Then, many designers will visit the site and participate in the project by sending their designs. After that, the project’s owner will select the best and suitable design as he/she want and award the winner. The income of web site comes from project’s fee. By the financial estimate, this project will pay back in 2.9 years with the net present value, NPV, of 249,096 Baht and internal rate of return is 30.77%. So this project is worthwhile for investment.


เว็บไซต์

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818042CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram