Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดสำหรับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียม สยาม / ธันยพงศ์ งามทวีวิวัฒน์=Marketing plan for Museum Siam
AuthorThanyapong Ngamtawewiwat
Imprint 2555
Descript ก-ฐ: 143 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

การจัดทำแผนการตลาดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียม สยาม รวมไปถึงผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ทั่วไปในประเทศไทย ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าชม โดยมีพื้นฐานมาจากการศึกษาแบบสอบถามแรงจูงใจ ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ทั่วไปและมิวเซียม สยาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ อีกทั้งการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจทั้งภายนอกและภายใน เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการตลาด จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ สิ่งที่จัดแสดงมีความสวยงาม ความต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปพร้อมกับความรู้ บรรยากาศดี และการได้รับความเพลิดเพลิน หย่อนใจ ตามลำดับ จากผลวิจัยที่ได้ สามารถนำไปประยุกต์เพื่อกำหนดแผนการตลาดของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียม สยาม โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนการตลาดนี้ คือ เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ชอบเดินทาง ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนหรือคนรัก และชื่นชอบแสวงหาความรู้ และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ เป็นกลุ่มวัยทำงานที่ชื่นชอบการเดินทางเพื่อพักผ่อน หย่อนใจกับกลุ่มเพื่อนหรือคนรัก อีกทั้งกลุ่มที่เดินทางกับคู่สามีภรรยา รวมไปถึงกลุ่มที่พาบุตรเดินทางมา และกลุ่มของผู้สูงอายุที่ต้องการท่องเที่ยวเพื่อฆ่าเวลาหรือใช้เวลาว่างหลังวัยเกษียณ ผู้ศึกษาได้ใช้ผลของแบบสอบถามมากำหนดกลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้างฐานการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลักและรองต่อมิวเซียม สยาม และเพิ่มการมาซ้ำ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับมิวเซียม สยามต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ผู้ศึกษาได้กำหนดการควบคุมและตัวชี้วัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
The objective of marketing plan is to guide for executives of National Discovery Museum Institute Museum Siam, as well as other museums all over Thailand in order to develop and improve products and services for visitors satisfactions. The marketing plan is based on the survey “motivations, attitudes and opinions towards general museums and Museum Siam” including in-depth interview with Museum Siam manager. Internal and external industrial environment analyses are also included for marketing plan. According to study, found that Top 5 priorities of customers are Cleanliness, The beauty of exhibitions, New experiences with knowledge, Good atmosphere and Relaxation. According to this research, we can adapt and determine marketing plan for Museum Siam. The primary target are students in Bangkok Metropolitan Region who love traveling with friends or lovers and seeking for knowledge. The secondary targets are working people traveling for relaxation with friends or lovers and some with their own couples and children. Another group are retirees wo want to spend their time to do activities after retirements. The researcher has applied the results from survey to determine Marketing Mix Strategy to create more awareness in both primary and secondary targets, increase repetition to visit Museum Siam and generate income to Museum Siam. To achieve the objective, the researcher has determined control method and indicator as a performance control to achieve goal.


สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818020LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram