Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับร้านไอศกรีมโยเกิร์ต “FroYo” ที่ โครงการ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ / ณิฐชานันท์ เศรษฐธนนันท์=Business plan for “FroYo”, A Frozen Yogurt Shop at The Circle Ratchapruk
AuthorNitchanun Sedtananun
Imprint 2555
Descript ก-ฑ: 218 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจสำหรับการเปิดร้านไอศกรีมโยเกิร์ต “FroYo” ที่ โครงการ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจ และอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การตลาด การดำเนินงาน การเงิน และการวางแผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง จากการศึกษาพบว่ามูลค่ารวมของตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดของไอศกรีมพรีเมียม ซึ่งมีมูลค่าตลาดปี 2554 ประมาณ 5,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับขั้นตอนการผลิต และการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภค จึงสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของทางร้านที่จัดเป็นของหวานเพื่อสุขภาพ มีไขมันต่ำกว่าไอศกรีมทั่วไป และเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านไอศกรีมโยเกิร์ต “FroYo” คือ ชาย หญิง อายุ 23 - 30 ปี อาชีพนักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 10,000 - 35,000 บาทต่อเดือน มีที่อยู่อาศัยใกล้กับโครงการ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ และเป็นกลุ่มคนที่ทันสมัย ชอบการพบปะสังสรรค์ และใส่ใจในสุขภาพของตนเอง โดยจากการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ความสำคัญทางด้านรสชาติ ต้องการความคุ้มค่าเรื่องราคา และความหลากหลายของสินค้า ดังนั้นทางร้านจึงวาง Positioning ไว้ว่าเป็นร้านไอศกรีมโยเกิร์ตที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่เหมาะสม สร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้า และมีความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก โครงการคาดว่าใช้เงินลงทุนแรกเริ่มประมาณ 2,500,000 บาท โดยจากการประมาณการด้านการเงินในกรณีปกติ พบว่าการลงทุนในโครงการนี้มีระยะเวลาคืนทุนแบบไม่คิดลดค่าเงินตามเวลาเท่ากับ 2 ปี 5 เดือน 4 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการจะเท่ากับ 1,954,686.31 บาท และอัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับร้อยละ 38
The objective of this independent study is to formulate a business plan for “FroYo”, a frozen yogurt ice cream shop, to be located in The Circle Ratchapruk shopping mall in Bangkok. The study includes an analysis of the nature of the business, management, marketing, operation, financial, contingency plan, and critical risks. According to the study, the ice cream market in Thailand has a tendency to grow continuously. Premium ice cream had a market value of 5,000 million baht in 2011, a 20% increased from 2010. In addition, consumer behavior has changed to focus on the quality and the production of food in the past years. People are more concerned about the amount of fat and the freshness of their intakes. This trend is an accommodation for frozen yogurt ice cream. Frozen yogurt is a healthy dessert with low sugar, low fat and produced from fresh and high quality ingredients. FroYo frozen yogurt’s target customers are students and young professionals, both men and women between 23-30 years old who have an income of 10,000 – 35,000 baht per month. These potential customers live close to The Circle Ratchapruk mall, live a contemporary lifestyle. They like meeting out with friends and families, and are concerned about their health. From the study, people are looking for a variety of delicious products that are reasonably priced. In order to respond to the research, FroYo’s will have to focus primarily on product and price differentiations. The business expects to use an initial investment of approximately 2,500,000 baht. The Payback Period is 2 years 5 months and 4 days. The Net Present Value (NPV) is 1,954,686.31 baht, and the Internal Rate of Return (IRR) is 38%.


ไอศกรีมโยเกิร์ต โยเกิร์ต

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53817930LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram