Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorฐานันท์ แซ่เบ๊
Titleแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ลูกชุบ โฮเต็ล / ฐานันท์ แซ่เบ๊=Strategic plan for Loog Choob Hotel /Thanan Sae-be
Imprint 2555
Descript ก-ฐ: 138 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับลูกชุบโฮเต็ล ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทให้บริการด้านที่พักในสไตล์บูติคโฮเต็ล โดยปัจจุบันพบว่ามีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อธุรกิจใดที่มีคู่แข่งจำนวนมาก ความรุนแรงของการแข่งขันก็ย่อมมีมากตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกชุบโฮเต็ลซึ่งถือเป็นน้องใหม่สำหรับธุรกิจประเภทนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ของตน เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ในธุรกิจประเภทนี้ได้ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม รวมไปถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับลูกชุบโฮเต็ล สามารถแบ่งเป็นระดับได้ดังนี้ กลยุทธ์ในระดับองค์กร ลูกชุบ โฮเต็ลควรใช้กลยุทธ์การเติบโตโดยใช้การเจาะตลาดและการพัฒนาสินค้าและบริการเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ให้กับกิจการ ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ควรเลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่ความแตกต่างในตลาดขนาดเล็ก เนื่องจากลูกชุบโฮเต็ลเป็นกิจการขนาดเล็ก และเพิ่งเปิดให้บริการ ทำให้ยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะไปแข่งขันในตลาดขนาดใหญ่ได้ ในส่วนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติ เริ่มจากกลยุทธ์ด้านการตลาด ควรมุ่งการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก กลยุทธ์ด้านการดำเนินงานควรมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นมิตร ใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้า กลยุทธ์ด้านบุคลากรควรเน้นการสรรหาพนักงานที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมไปถึงพัฒนาทักษะพนักงานที่จำเป็นในการบริการ และกลยุทธ์ด้านการเงินควรมีการวางแผนการเงินให้เป็นระบบ โดยการจัดทำระบบบัญชีและงบประมาณการเงินล่วงหน้า เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ Balance Scorecard ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของกลยุทธ์ว่าดำเนินมาเหมาะสมหรือไม่ และควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
This Special Project is conducted Strategic planning of Loog Choob Hotel; a tiny boutique hotel of modern style. Nowadays, boutique hotel is becoming more popular and extremely competitive in Thailand. Loog choob boutique hotel as a new player of the market must be well prepared and formulate strategic planning to survive and become successful subsequently. After questionnaire and information compiling, Loog Choob hotel; in the corporate strategy level, should employ Intensive Growth Strategy to increase revenue and profit. In the business strategy level, Loog Choob hotel should use a Differentiation Focus strategy because Loog Choob hotel is a small family business and lacks of internal resource to compete with chained boutique hotels. In the functional strategy level; as marketing strategy, Loog Choob hotel should focus on creating customer awareness and activating customer purchase; as operational strategy, Loog Choob hotel should achieve an excellent service; as human resource management strategy, Loog Choob hotel should focus on developing service skill of employee and making employee flexible in the workplace; as financial strategy, Loog Choob hotel should has a systematic accounting system and make a financial planning. Finally, Loog Choob hotel have to use the Balance Scorecard to track and evaluate performance constantly to help reviewing that every strategy is suitable or must be changed.


ที่พักนักท่องเที่ยว โรงแรม

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53817814LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram