Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจ สำหรับกิจการ CoffeeKlick / จิรายุ ชาญเลขา=Business plan for CoffeeKlick
Author Jirayu Chanlekha
Imprint 2555
Descript xiii: 166 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ร้านกาแฟที่ฝังตัวในย่านชุมชนหรือย่านทำงานนั้น แท้จริงแล้วยังไม่สามารถตอบโจทย์พนักงานออฟฟิศซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในตึกสำนักงานที่เข้าออกตอกบัตรเป็นเวลา และเวลาทั้งวันหมดไปกับหน้าคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงาน ไม่สามารถใช้บริการของร้านกาแฟตามความต้องการคือเมื่ออ่อนเพลียในช่วงเวลาระหว่างวัน กลุ่มพนักงานในออฟฟิศนั้นเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟหรือเครื่องดื่มประเภทต่างๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว อีกทั้งพนักงานออฟฟิศสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Internet ธุรกิจ CoffeeKlick จึงเล็งเห็นโอกาสนี้ ด้วยการผุดคอนเซปต์ Office Coffee Service จำหน่ายเครื่องดื่มที่หลากหลาย ประจำการอยู่ในอาณาบริเวณอาคารสำนักงานและขยายสาขาโดยพยายามเข้าไปเปิดสาขาประจำการตามอาคารสำงานต่างๆ โดยมีลูกค้าเป้าหมายหลักคือพนักงานบริษัทที่ทำงานอยู่ในอาคาร ให้บริการโดยการสั่ง Order ผ่านช่องทาง Online เช่น Internet ผ่าน Web browser หรือ Mobile browser แล้วนำส่งให้ถึงผู้รับถึงที่ทำงานหรือจุดรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีแนวคิดหลักของธุรกิจคือลูกค้าจะต้อง ‘Enjoy Ordering’ ในการสั่งแต่ละครั้ง และมีกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดที่ทำได้อย่างเหมาะสมแก่ลูกค้ารายบุคคลในแต่ละSegment CoffeeKlick มีการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพในทุกกระบวนการ มีเครื่องจักร วัสดุอุกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและการรักษาอุณหภูมิในการจัดส่ง และระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการเก็บข้อมูลลูกค้าและทำการวิเคราะห์ ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100 หุ้น หรือหุ้นละ 30,000 บาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากส่วนของเจ้าของและผู้ร่วมลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการจะเท่ากับ 3 ปี 25 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการจะเท่ากับ 3,126,856.42 บาท อัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ 49%
Most of the coffee shops in urban area, they cannot fulfill all needs of office employees who have to punch in and punch out on time and work all day in front of a computer. They have no time for going to a café and having some good drinks when they are overtired during the day. The office employees are potential customers having a large amount of purchasing power and drinking coffee habit. In addition, they can surf the internet more comfortably. From all reasons above, founders have seen an opportunity to do a business named “CoffeeKlick” with a concept “office coffee services”. CoffeeKlick provides a variety of drinks, especially fresh coffee. CoffeeKlick is located in the office building, and grow up by increase in the number of branches. Customers can purchase the orders via online channels, for example web browser or mobile browser. The drinks, then, will be delivered by a delivery man to customer’s workplace within a particular time. The customers will enjoy ordering all the time, because the Customer Relation Management strategy provides appropriate approach for an individual customer in each segment. CoffeeKlick is professionally operated in every section by a number of high quality equipments and raw materials, which are used to produce a plenty cups of coffee and to preserve the temperature. Moreover, information technology is used to collect and analyze customer data. The initial investment is 3,000,000 baht by 100 stocks. Sources of investment funds are from an owner and partners. Payback period is 3 years and 25 days, the Net Present Value (NPV) is 3,126,856.42 baht, and the Internal Rate of Return (IRR) is 49%


ร้านกาแฟ

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53817705LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram