Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจโรงเรียนเสริมทักษะสมาร์ทคิดส์คลับ / สิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์=Business plan for Smart Kids’ Club
Author Siriwit Marukapitak
Imprint 2555
Descript (9): 221 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจโรงเรียนสอนการบ้านและสอนเสริมทักษะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสมาร์ทคิดส์คลับ(Smart Kids’ Club) Smart Kids’ Club เป็นโรงเรียนสอนเสริมความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 หลังเลิกเรียนโดยในวันจันทร์-ศุกร์จะเน้นไปที่การสอนการการบ้านของนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากที่โรงเรียนรวมทั้งการทบทวนบทเรียน และสอนเสริมในวิชาที่เด็กยังต้องการเสริมเพิ่มเติม โดยมีบริการเสริม คือ บริการรับนักเรียนจากโรงเรียนมาส่งที่สถาบัน และบริการอาหารว่างและอาหารเย็น ทั้งเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองในการรับนักเรียนเมื่อโรงเรียนเลิก และช่วยดูแลนักเรียนจนกว่าผู้ปกครองจะเลิกงานและสามารถมารับนักเรียนได้ สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงปิดภาคเรียน จะเปิดหลักสูตรเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (Play and Learn)
โดยเน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินเพื่อให้การเรียนไม่น่าเบื่อ Smart Kids’ Club จะตั้งอยู่บนอาคารสาธรธานี เพื่อที่จะได้สามารถให้บริการนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้โดยสะดวกและใช้เวลาเดินทางไม่นาน นอกจากนี้ยังเดินทางสะดวก มีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายทั้งรถประจำทาง รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bangkok BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ โดยอยู่ใกล้สถานีสาทร และอยู่บนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ติดสถานีช่องนนทรี และสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถส่วนตัวก็มีที่จอดรถรองรับในอาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการมารับและส่งบุตรหลาน จากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการพบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก (3,810,296.63 บาท) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีค่า 61% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของที่ต้องการ 14% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 19.73 เดือน
The purpose of the independent study titled “Business Plan for Smart Kids’ Club” is to develop business plan for tutorial school for primary school students. Smart Kids’ Club will be a tutorial school for primary school student grade 1 to 6. Smart Kids’ Club will provide assistance on homework doing after school hours during Monday – Friday. Smart Kids’ Club will also provide additional services such as school bus to transfer from schools to Smart Kids’ Club, snack, meal , and take care the students while waiting for the parents to pick up. On Saturday, Sunday and semester close season, Smart Kids’ Club will provide tutorial classes for Mathematics, English, Science, Thai, and Computer for learning (Play and Learn). Smart Kid’s Club will focus on learning with enjoyment. Smart Kids’ Club will be located on Sathorn Thani Building which is most accessible from target schools, has several mass transportations such as Bangkok BRT (Sathorn-Ratchaphruek), BTS, and also has plenty of parking lots available for parents’ convenience. The return on investment analysis reported this is a worth project since the NPV is positive (3,810,296.63 Bht), IRR is 61% which is higher than required rate of return, and Pay Back Period I 19.73 months.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52831170LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram