Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleกลวิธีการนำเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะของสุชีพ ปุญญานุภาพ / ภาวินี ตรีเดชี = The techniques of presenting Buddhist concepts in the Buddhist novels by Suchip Punyanuphap
Author Pavinee Threedashee
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27403
Descript ก-ญ, 147 แผ่น

SUMMARY

ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะของสุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่งมีการใช้กลวิธีการนำเสนอในรูปแบบนวนิยายที่อิงอาศัยลักษณะของวรรณคดีพุทธศาสนา และมีการอ้างอิงข้อมูลหลักฐานจากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาพบว่า ผู้แต่งนำเสนอหลักธรรมด้วยการผูกเรื่องตามรูปแบบนวนิยายที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของการเป็นวรรณกรรมศาสนา ด้วยการใช้กลวิธีการนำเสนอที่สัมพันธ์กับลักษณะของวรรณคดีพุทธศาสนา ได้แก่ การนำเอาเหตุการณ์ในพุทธประวัติมาเป็นโครงเรื่อง การสร้างโครงเรื่องย่อยที่ดัดแปลงจากอรรถกถาในนิบาตชาดก การยกอุทาหรณ์และการเล่าเรื่องแทรก การเปิด-ปิดเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีพุทธศาสนา การใช้ตัวละครที่เป็นบุคคลในพุทธประวัติ การใช้ฉากอินเดียสมัยพุทธกาล การใช้บทสนทนาถาม-ตอบเพื่อแสดงหลักธรรม สำหรับกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการนำเสนอหลักพุทธธรรมนั้นประกอบด้วย การยกพุทธพจน์และพุทธภาษิต การสอดแทรกคำประพันธ์ร้อยกรองในรูปแบบบทเพลง โศลกและฉันท์ การใช้สำนวนโวหาร ภาพพจน์ความเปรียบและสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการใช้คำภาษาบาลี คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและสำนวนภาษาที่คล้ายกับในคัมภีร์พุทธศาสนา
กลวิธีดังกล่าวผู้แต่งนำมาปรับใช้ในการนำเสนอด้วยรูปแบบนวนิยายได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน ทำให้การนำเสนอหลักพุทธธรรมมีความน่าสนใจ ชัดเจนและน่าเชื่อถือ อีกทั้งกลวิธีการนำเสนอเหล่านี้ยังมีบทบาทและความสำคัญ ในการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านจริยธรรมและความประพฤติ โดยมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือกำกับอันนำไปสู่ความเข้าใจในหลักไตรลักษณ์ ทำให้ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนมีความสุขหรือความทุกข์กับชีวิตมากจนเกินไป นอกจากนี้การนำเสนอนวนิยายที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พุทธศาสนา ยังเป็นการประมวลรวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียโบราณทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองตลอดจนภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ถือได้ว่าผลงานนวนิยายอิงธรรมมะของสุชีพ ปุญญานุภาพเป็นแบบอย่างของการนำเสนอหลักพุทธธรรมด้วยรูปแบบนวนิยายในยุคแรกเริ่ม อันเป็นแนวทางให้แก่นักเขียนในยุคต่อมา
To analyze the techniques of presenting Buddhist concepts in the Buddhist novels by Suchip Punyanuphap. The author combines the genre of novel with the characteristics of Buddhist literature and references to the Pali Canon. The result reveals that the theme of Buddhist concepts is conveyed by combining the genre of novel with the characteristic of Buddhist literature. Firstly, the author takes the plot from Buddha’s biography, a part of story in Jataka Commentary is taken as a subplot, the use of allegory, the characters are taken from those appear in the Buddha’s biography, uses the setting in India during the Buddha’s life time, the use of questions and answers dialogue to demonstrate Buddhist concepts. Moreover, there are the use of direct quotations of Buddha’s words, poems, Buddhist metaphors, symbol, Pali words and the literary style that are similar to Pali Canon. These techniques make Buddhist concepts conveyed in the novel precise, interesting and rational. These novels by Suchip Punyanuphap, therefore, could be considered as models of Buddhist novels for writers of later generation.


สุชีพ ปุญญานุภาพ 2460-2543 -- วิธีเขียน นวนิยายพุทธศาสนา วรรณคดีพุทธศาสนา Suchip Punyanuphap 1917-2000 -- Technique Buddhist stories Buddhist literature

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisวพ. ภาษาไทยLIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram