Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานให้บริการทางการบัญชี / สรารัตน์ รัศมีขวัญ=The feasibility study of accounting service center establishment
AuthorSararat Rusmeekwan
Imprint 2555
Descript ก-ช: 80 แผ่น, ภาคผนวก; ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระนี้ นำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานให้บริการทางการบัญชี Accounting Service Center โดยพิจารณาใน 3 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน ด้านการตลาด จากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่ามีผู้ประกอบการทางด้านวิชาชีพบัญชีมากราย และอำนาจการต่อรองของลูกค้าอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาด้านอุปสงค์ของการบริการ ถือว่ายังมีช่องทางทางการตลาด มีความต้องการในบริการอีกเป็นจำนวนมาก และยังมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจนี้ โดยกลยุทธ์ที่สำคัญคือการเน้นที่คุณภาพของการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าจากลูกค้าเดิมสู่ลูกค้าใหม่ ด้านการดำเนินงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ให้บริการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นทางสำนักงานจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านบุคลากร โดยการดูแลและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อที่บุคลากรจะเติบโตไปพร้อมกับการดำเนินงานของสำนักงาน ด้านการเงิน โครงการใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 700,000 บาท เป็นเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน โดยมีต้นทุนเงินทุนร้อยละ 12.37 ต่อปี ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่า 1,621,418 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 55.4 และมีระยะเวลาคืนทุน (PBP) เท่ากับ 2 ปี 7 เดือน และจากการวิเคราะห์ความไวของโครงการ พบว่ารายได้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ หากรายได้จากการบริการลดลงร้อยละ 17 จาก Base case โครงการจะมีค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ 338 บาท และไม่สามารถคืนทุนภายในอายุของโครงการที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องพยายามทั้งรักษาและขยายฐานลูกค้าเก่าและใหม่ด้วย จากการศึกษาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ตลอดจนการวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อรายได้ สามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ศึกษานี้มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
This independent study presents the feasibility study of “Accounting Service Center “establishment in consideration of marketing, operational management and finance. From the analysis result of secondary data collected from related public and private sector organizations and primary data from interviews with SMEs operators, there are a large number of accounting service firms and high bargaining power of customers. However, the demand for accounting services is still high since new SMEs have been setting up continually. So, there are opportunities for new comers to enter into this business. The marketing strategy for sustainable growth in this business should be focused on quality of work and customer satisfaction. Regarding operational management, the key success factors for the accounting service providers are accounting knowledge, core competency and experiences. So, Human Resource Management should be the main focus in this area with emphasis on employee development program in accounting knowledge updating, and core competency. As for the financial aspect, this project requires the initial investment cost of 700,000 funded totally by the partners. The cost of equity is 12.37 %. From the evaluation, the Net Present Value of the project is Baht 1,621,418, while the Internal Rate of Return equals to 55.4% and the Pay Back Period is 2 years and 7 months. From sensitivity analysis, in case of revenue from service reduce over than 17% from the base case this project is infeasible. From the analysis of all aspects mentioned above, it can be concluded that the project of establishing the “Accounting Service Center” is feasible worthwhile.


สำนักงานบัญชี

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52830650LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram