Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา / ศิยาพร อารมณ์สุขโข = A development of professional standards of sport administrators for Department of Physical Education
Author Siyaporn Arromsukkho
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22933
Descript ก-ญ, 250 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา โดยเทคนิควิธีวิจัยแบบเดลฟาย ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 20 ท่าน มีการดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิดในรอบที่ 1 และใช้แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลของรอบที่ 3 โดยการหาค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range: IR) และค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม(IMd-MoI) ซึ่งมีการกำหนดว่าข้อความที่นำไปใช้ต้องมีค่ามัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 และมีค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้ง 3 ด้านมาตรฐาน 148 ข้อ
คือ 1. มาตรฐานด้านความรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับระหว่างมากถึงมากที่สุดจำนวน 45 ข้อ (Md=4.00-4.88, IMd-MoI=0.00-0.62, IR=0.53-1.29) ประกอบด้วย มีความรู้ทั่วไป ได้แก่ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา มีความรู้ด้านการกีฬา มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการกีฬา มีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการกีฬา มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน การจัดวางทรัพยากร การกำกับดูแลและควบคุมการจัดกิจกรรมกีฬา มีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการเงินและการหาผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์และมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์กร 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับระหว่างมากถึงมากที่สุด จำนวน 84 ข้อ (Md=3.88-4.79, IMd-MoI=0.04-0.67, IR=0.04-1.44) ประกอบด้วยด้านพื้นฐานด้านกีฬา ด้านหลักการบริหารจัดการกีฬา ด้านภาวะผู้นำ ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการกีฬา ด้านการดำเนินงาน การจัดวางทรัพยากร การกำกับดูแลและควบคุมการจัดกิจกรรมกีฬา ด้านการกำกับดูแลการเงินและการหาผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์และด้านการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์กร 3.มาตรฐานการปฏิบัติตน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 19 ข้อ (Md=4.67-5.00, IMd-MoI=0.00-0.33, IR=0.50-1.08) ประกอบด้วยเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม มีวินัย พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีความตรงต่อเวลา มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน มีธรรมาภิบาล มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตมุ่งบริการ จริงใจ สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ มีความสุภาพ อ่อนโยนและทำงานด้วยความตั้งใจให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้าง
The purpose of this research was to develop professional standards of sport administrators for Department of Physical Education by using Delphi technique. Questionnaires were administered to gather opinions from 20 experts who had knowledge and experience in the administrations. The data were collected by open-ended questionnaires in the first round and the five point scale rating close-ended questionnaires in the second and the third round. Subsequently, the opinions were calculated to find median, interquartile range and absolute value of the difference between median and mode in order to conclude the experts consensus. The statement criteria employed as a development of professional standards of sport administrators for Department of Physical Education were the median value was equal to or more than 3.50 in value, the interquartile range was equal to or less than 1.50 in value and the absolute value of the difference between median and mode was equal to or less than 1.00. From the research, it was found out that the details of the development of professional standard of sport administrators for Department of Physical Education could be divided into three standards, 148 items were; 1.Standard of knowledge, the experts had high to highest level of mutual agreement with 45 items, 4.00-4.88 in median, 0.53-1.29 in interquartile range and 0.00-0.62 in absolute value of the difference between median and mode. With general knowledge and qualifications of bachelor degree or more of sport administration by Department of Physical Education, general sport knowledge, sport administration, leadership skill, strategic of sport management, human resource management and sport activity supervision, financial management and sponsorship, public relations and communication management and internal and external organization management. 2.Standard of performance, the experts had high to highest level of mutual agreement with 84 items, 3.88-4.79 in median, 0.04-1.44 in interquartile range and 0.04-0.67 in absolute value of the difference between median and mode. With general knowledge of sport fundamental, sport management, leadership skill, strategic of sport management, human resource management and sport activity supervision, financial management and sponsorship , public relations and communication management and internal and external organization management. 3.Standard of conduct, the experts had highest level of mutual agreement with 19 items, 4.67-5.00 in median, 0.50-1.08 in interquartile range and 0.00-0.33 in absolute value of the difference between median and mode. With general knowledge of ethical leadership, ethical professional, personality and vision development, discipline, morality, responsibility, punctuality, good personality, human relations, tolerance, good governance, sacrifice, determination, good spirit, creativity, service mind, adjustment, courtesy and intention.


กรมพลศึกษา วิชาชีพ -- มาตรฐาน นักบริหาร การบริหารการกีฬา Department of Physical Education Professions -- Standards Executives Sports administrationLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram