Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2551 = Annual of international Thai tourism journal 2008
Author เทิดชาย ช่วยบำรุง, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย, 2552
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 400 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 24 ซม

CONTENT

บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด / รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์, สุวรรณี ตรีวัฒนาวงศ์, อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ -- ตราสินค้าของแหล่งท่องเที่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย / กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ -- แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป การส่งเสริมการตลาด และจิตวิทยาการบริการรผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ / วัชรี หิรัญพันธุ์, พิภพ สมเวที, ชนกันต์ หิรัญพันธุ์ -- การประมาณรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน บนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด / วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล, ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, กิตติพัฒน์ ตันฑเวส -- การปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษา 15 จังหวัดภาคเหนือ / อรพิณ สันติธีรากุล, ทักษิณา คุณารักษ์, อภิชาต ชมพูนุช -- มูลค่าในการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์ : มุมมองนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม / ธานินทร์ ไชยเยชน์, ศิระ เพ็ชรจำเริญสุข, สุวัฒน์ มณีวรรณ -- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสปาจากน้ำแร่ธรรมชาติในจังหวัดเชียงราย / ศศิธร รุ่งกิจเลิศสกุล, เนตรดาว วุฒิอิ่น -- แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต / วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ -- การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีส่วนร่วมบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / ลินจง โพชารี -- การปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคตะวันตก : จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ / มธุรส ปราบไพรี, มลทิชา แจ่มจันทร์, ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง, พรชัย คุ้มมี --


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย tourism ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.4791593 รบ156 2551CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 80759CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram