Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษากลยุทธ์การตลาด สำหรับสารเคลือบเตาเผา อุตสาหกรรมประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี / วศิมน เรืองเล็ก=Strategic marketing plan for highly efficient and energy saving furnace-coating agent for petrochemical industry
AuthorVasimon Ruanglek
Imprint 2555
Descript ก-ฌ: 145 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษ นี้เป็นผลการวิเคราะห์ตลาดและนำเสนอกลยุทธการตลาดของสารพ่นเคลือบสะท้อนแผ่ความร้อนในเตาเผา ตลาดนี้เติบโตที่ร้อยละ 3 ถึง 10 มีโอกาสด้านการประหยัดพลังงานและโอกาสทำกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภูมิภาค ด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงถึง 630 ล้านบาท มีการเติบโตใน Embryonic stage สร้างโอกาสทางการแข่งขันได้ในสภาวะตลาดรุนแรงปานกลาง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือ คุณภาพ ฐานความรู้ R&D รูปแบบการขายและเข้าถึงลูกค้า การให้บริการและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และภาพลักษณ์ที่เหมาะสม โดยมีแรงจูงใจของลูกค้า 6 ประการ ได้แก่ มูลค่าการประหยัดพลังงาน การรับประกันผลกระทบ/ความเสียหาย ที่เกิดกับกระบวนการผลิต คุณภาพที่ดีและอายุใช้งานที่คุ้มค่า ช่วยลดการปล่อย GHG ปุ่มร้อนคือ 2 ประการแรก มีความต้องการที่ยังไม่ตอบสนอง (Unmet need) ที่สามารถสร้างมูลค่าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในด้าน ผลิตภัณฑ์สำหรับการสูญเสียพลังงานในอุปกรณ์อื่น การแข่งขันในพื้นที่ SEA ยังมีช่องว่างและตำแหน่งที่ได้เปรียบ แต่ประเด็นปัญหา ยังมีหลายส่วนที่ต้องเตรียมความพร้อม และใช้กลยุทธที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ทางการตลาด ต้องการเพิ่มยอดขายและลูกค้าในตลาดปิโตร แย่งส่วนแบ่งตลาด ตำแหน่งทางการแข่งขันจัดเป็น ผู้ท้าชิง(Challenger) และด้วยวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เป็นช่วงแรก การเข้าตลาดควรใช้กลยุทธโตเร็ว และสร้างความแตกต่าง กลยุทธการเติบโตที่ต้องเจาะตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ และพัฒนาตลาดเพิ่ม กลยุทธสำคัญคือการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เน้นสร้างช่องทางขายให้มากพอ ใช้กลยุทธสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการบริการและการแก้ปัญหา และมีการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักและภาพลักษณ์ ในด้านการให้บริการอย่างครบวงจร มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่หลากหลายผ่าน Direct sale, Road show, word of mouth, และสื่อสารในด้าน Community of practice มีการส่งเสริม แคมเปญ ”.ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง” และ “NO save No pay” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ด้านการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม
This individual study includes a market analysis and a competitive marketing strategy proposition of the Furnace refractory coating market. The regional market growth rate is 3-10 and it has real energy saving and profit making opportunities around 630 million baht in the SEA petrochemical coating sub-market. The embryonic market stage has its competitive opportunity in the medium intensity of rivalry environment. The key success factors are quality, R&D knowledge platform, selling procedure, customer outreach, services, good customer relationship, and image prospect. Key customer motivations are values of energy saving, guaranteed no-effect on production process, high quality with worthiness useful life, and GHG reduction. The first two are hot button and the unmet need is an energy-saving coating product for other process equipments. The SEA market is still opened for competition and our product is already in good position. However, company limitations must be overcome with readiness and strategies. The market objectives are increasing net-sale, servicing new customers in Petro-market, and steeling market share. As a challenger, entering market at embryonic stage requires “Grow fast”, Differentiate” strategies. The market penetration and market development are core strategies. Finding suited alliances is another key to expand our distribution channels for more sales. Building Customer relationship through problem solving service is the additional strategy. Customer awareness and image building are done through effective COP-KM communication & full services. Marketing mix strategies like, direct sales, road show, word of mouth are applied. Sales promotion campaigns “Use first pay later” and “No save no pay” are adopted while the energy and environmental conservations images are demonstrated.


สารเคลือบเตาเผา สารเคลือบ -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52830289LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram