Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับบริษัทที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า / ภาคภูมิ ศิริขันธ์=Strategic business planning for electrical energy conservation and management consultancy firms
Author Pakphum Sirikurn
Imprint 2555
Descript (8): 80 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดการไฟฟ้า ในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ให้กับกลุ่มลูกค้าอาคารและโรงงาน และเพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการของโรงงานและอาคาร ที่มีต่อระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้นำเสนอกลุยุทธ์สำหรับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น โปรวายด์เดอร์ จำกัด (ESP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการลดต้นทุน รวมถึงการจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินค้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (เครื่องวัด Power Meter) ในด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก แผนกลยุทธ์การตลาดโดยภาพรวมของบริษัท ESP จะเน้นไปทางด้าน Product ที่มีความหลากหลายในด้านการใช้งานและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย เนื่องจาก Product ทางด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า ยังเป็นสินค้าใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้นจึงทำให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจอยู่มาก เน้นการขายแบบ Direct sale เป็นหลักและการโฆษณาผ่านสื่อต่างที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการโฆษณาผ่านทาง Education Channel (คณะวิศกรรมศาสตร์ภาคไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยของรัฐ) ซึ่งจะเป็นการแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และได้ทดลองใช้ ซึ่งจะสร้างความต้องการได้ในอนาคต บริษัทต้องการเป็นผู้นำธุรกิจอันดับหนึ่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในการจัดจำหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินค้าอุตสาหกรรม (เครื่องมือวัดและอุปกรณ์) ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า มุ่งมั่นให้บริการและตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัท ESP มีรายได้มาจาก 3 ทาง คือ รายได้จากการขายโปรแกรม รายได้จากการขายเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า และรายได้จากการบริการ
This objective of this study is to act as the feasibility study for business opportunities in the area of electrical energy conservation and management consultancy. The target group of clients in this study includes offices, building tenants and factories. It also aims at exploring the factors that affects the interests and needs of the clients in implementing an energy conservation and management system into their existing facilities. The study was carried out by giving strategic suggestions to the Electrical Energy Solution Providers Co. Ltd. (ESP), an energy conservation consultancy, on electrical energy conservation schemes, how to lower investment costs all the way to introducing and selling of computerized packages relevant to energy conservation and other industrial products such as power meter and other energy conservation goods. ESP’s strategic marketing plan focuses on variety of products and its applications as well as reaching out to specific potential clients. The product line offered, tools and appliances designed for electrical energy conservation and management is relatively new to the Thai context thus the target group of clients still lack clear understanding of what our product does. Therefore, the marketing scheme puts emphasis on the direct sales method and supports it with other advertisement means. Some of the advertisement means used are such as through the Education Channel of the Faculty of Electrical Engineering under the umbrella of the public university. This not only introduces the product into the market but also allows future users to have hands-on experience and test use the products which in turn, creates preference for future users. The company aims at being the leader in this business field and become the most efficient provider in Thailand within the next 5 years. It hopes to gain most of the market shares in electrical energy conservation and management software and industrial products (power meters and tools) in the country. At the same time, the company sets out to provide efficient services in response to clients’ needs to create sustainability in the satisfaction level of the clients. This is to be done through continuous quality development and efficient services. ESP has three channels of income including the income from software sales, income from power meters and other tools an income from their consultancy services.


พลังงานไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษาด้านการพลังงานไฟฟ้า

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52829800LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram