Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จำกัด / ไพศาล กวียานันท์=Business plan for corporate internet service Jasmine Internet Co., Ltd.
AuthorPaisan Kaweyanun
Imprint 2555
Descript ix: 136 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรธุรกิจ มีความสำคัญมากในปัจจุบัน นอกเหนือจากประโยชน์หลักด้านการสื่อสารทางอีเมล์ การสืบค้นข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอขายสินค้าทางเวบไซต์แล้ว อินเทอร์เน็ตยังถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบสนับสนุนงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เพิ่มความรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางทั่วโลกและไม่มีข้อจำกัดของเวลา ตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรเป็นตลาดที่สำคัญและอาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นก่อนการนิยมแพร่หลายของตลาดบรอดแบนด์ผู้ใช้บุคคล เนื่องจากความจำเป็นในการใช้และความจำเป็นในการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ISP ต่างมุ่งเน้นตลาดกลุ่มนี้และมีการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดมาเป็นระยะเวลานานกว่าสิบปี บริษัท จัสมินอินเตอร์เน็ต เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ISP ที่มุ่งเน้นตลาดลูกค้าองค์กรเช่นกัน สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและยาวนาน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา เป็นปัญหาที่ท้าทายและเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่รอดของธุรกิจ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเต็มที่และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ล้วนต้องการการบริหารจัดการที่มีการวางแผนและมีกลยุทธ์ที่ดี การนำกลยุทธ์ที่ได้ไปปฎิบัติ และควบคุมติดตามผลการปฎิบัติตามแผนกลยุทธ์นั้นอย่างใกล้ชิด แผนธุรกิจฉบับนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์สภาวะทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติและการควบคุมติดตามของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร แผนธุรกิจนี้นอกเหนือจากประโยชน์ในการนำไปใช้กับธุรกิจแล้ว ยังมีประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย
The internet usage of business organization today is very important. Internet is using not only for communication via email, information searching, PR and advertising and electronic commerce, but using for business support application of an organization. The efficiency of the organization is vastly improved by the speed and the ease of access anywhere anytime of the internet. The internet market for corporate is a very important market for ISP, and that has been happen before the spread over of broadband individual market this day. The need of business competency has driven this market and most of ISPs have focused on this market. The rivalry for market share of the ISPs has last for more than 10 years. Jasmine Internet is one ISP that also has been focused on this corporate market. The fierce price competition is the most challenge for the survival of ISP business. The response to unsatisfied customer and the rapid changing technology are also key concerning for the need of good strategic planning and implementation. This business plan is one sample of the external and internal analysis, the strategic planning and implementation of corporate internet service business. This business plan, besides using for the company business, can be used for studying purpose and be the sample for those who interest in ISP business.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52829720LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram