Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านคัพเค้กแบบเอเชีย ที่ซีคอนแสควร์ ช้อปปิ้งแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ / ทรงศักดิ์ ชยาวนิช =Feasible Study of Asian Style Cupcake Bakery Shop at Seacon Square Shopping and Entertainment Complex
AuthorSongsak Chayavanich
Imprint 2555
Descript ก-ณ: 143 แผ่น: ตาราง

SUMMARY

โครงการอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจ ร้านคัพเค้กแบบเอเชีย โดยต้องการนำเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างจากปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีความหลากหลายในร้านที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านคัพเค้กแบบเอเชียจึงต้องการใช้โอกาสนี้ทำการบุกเบิกตลาดและเพิ่ม Signature ในรูปแบบรสชาติและรูปลักษณ์แบบเอเชีย ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด โดยการเก็บข้อมูลจากการสุ่มสำรวจผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้า จำนวน 200 คน พบว่ามีผู้ที่ชอบทานคัพเค้กอยู่เดิมแล้วถึง 46% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการจำหน่าย นอกจากนั้นแผนการตลาดที่ใช้จะมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้พบกับคัพเค้กในรูปแบบต่างๆ โดยนำเสนอรสชาติมากมายเป็นทางเลือกซึ่งประกอบด้วยรสชาติต่างๆจาก Topping, เนื้อคัพเค้ก และไส้เค้ก จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการจัดการจะพบว่า การผลิต การจัดสรรทรัพยากรต่างๆนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน สถานที่ในศูนย์การค้ามีสาธารณูปโภคพร้อม และเป็นร้านขนาดเล็กซึ่งเจ้าของดูแลเองจึงมั่นใจในการดูแลพนักงานและการบริการลูกค้า สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินพบว่า มีผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่า 2,000,000 คนต่อเดือน จึงมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ใช้เงินลงทุนประมาณ 900,000 บาท โดยเป็นเงินทุนของเจ้าของ 100% หากคำนวณผลตอบแทนโครงการในระยะเวลา 5 ปี จะพบว่ามีค่าเท่ากับ 87% มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,639,510 บาท คืนทุนแบบปกติและแบบคิดลดภายใน 2 ปี จึงสรุปได้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
The objective of this independent study is to analyze the feasibility of the Asian Style Cup Cake Bakery Shop, (A-Cup), which will introduce the variety of cupcakes where are not much displayed or available in shopping malls. A-Cup wants to take this market opportunity to pioneer the cup cake products with Asian style signature. From the marketing feasibility, by survey 200 customers of Seacon Square Shopping and Entertainment Complex, it is reported that 46% of current customers like and consume cupcake. This is an opportunity to start the business. Our marketing mix strategies are to share all customers the variety of choices such as the selection of Topping, body and filling. The technical and management study show that the cup cake process is not complex. All utilities are ready as needed in this shopping mall. A-Cup is a small shop which is managed by the owner so that the owner is confident to control the operation and shall result in best service to customer The financial analysis result is positive. There are more than 2,000,000 customers visiting the shopping mall every month which implies the big group of target customers. This A-Cup shop investment is 900,000 Baht which is the owner capital for all 100%. From the financial calculation of 5 years, the interest rate of return is 87%, the project’s net present value is 1,639,510 Bath, a payback period and discount payback period is 2 years. Therefore this project is valuable and feasible to invest.


ซีคอนแสควร์ ช้อปปิ้งแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52828800LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram