Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้)
Author ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : สาละพิมพการ, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 325 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

ญาณวิทยา -- วิวัฒนาการแห่งความรู้ของมนุษย์ -- ญาณวิทยาของโสเครตีสและเพลโต -- อะไรคือสิ่งที่เรารู้ -- ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ -- ทฤษฎีอนุมานนิยมหรือทฤษฎีความรู้เชิงวิจารณ์ญาณวิทยาของคานท์ -- ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ สัญชาตญาณนิยมของอังรี่ แบร์กซอง -- ทฤษฎีความรู้ปลีกย่อยและวิธีการสร้างความรู้ -- อวกาศ, กาล, เนื้อสารและความเป็นเหตุและผล ขอบเขต เงื่อนไข หรือเหตุปัจจัยแห่งความรู้ -- ญาณวิทยาของอินเดีย -- ญาณวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา -- เปรียบเทียบญาณวิทยาของสำนักประจักษ์นิยมและสำนักเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท


ญาณวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)121 ช432ญCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)121 ช432ญCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram