Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ โครงการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับจัดอีเว้นต์ และโรงละคร The Playhouse @ Sialm Square I / จารุพร กำธรนพคุณ=Strategic Marketing Plan for Event & Exhibition Hall (The Play House @ Siam Square I)
Author Jaruporn Kamtornnoppakun
Imprint 2555
Descript ก-ฌ: 104 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

การศึกษาแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ โครงการบริการจัดการพื้นที่สำหรับจัดอีเว้นต์ และโรงละครเพลย์เฮ้าส์ แอท สยามสแควร์ วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนการกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม ของการดำเนินการธุรกิจบริหารและจัดการพื้นที่โครงการ The Play House @ Siam Square เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด โดยใช้การวิจัยผู้บริโภคด้วยการหาข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างประชากรเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ตัวอย่างโดยการหาค่าร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่เป็นส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการโดยรวม มีผลต่อการเลือกเข้าร่วมอีเว้นต์หรือคอนเสิร์ต ของกลุ่มเป้าหมายที่เคยชมการแสดงดนตรี การแสดงสด หรืออีเว้นต์อื่นๆ ในคอนเวนชั่นฮอลล์ ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อการเลือกเข้าร่วมอีเว้นต์หรือคอนเสิร์ตในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าร่วมอีเว้นต์หรือคอนเสิร์ตน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และจากการศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การตลาด สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักพบว่ามีความต้องการสินค้าและบริการที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตัวเองและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิต (lifestyle) ของคนกลุ่มนี้มากขึ้น ดังนั้นจากผลการศึกษาค้นคว้า จึงทำให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้โครงการ The Playhouse @ Siam Square I กลายเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ได้เป็นอย่างดี และยังกลายเป็นช่องทางสำคัญในการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมบันเทิงสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต
This study aims to investigate the appropriate strategic marketing strategies of The Playhouse @ Siam Square I - a new state-of-the-art event destination of Bangkok. This is a part of TV Thunder’s vertical integration strategies by expanding firm’s capacity beyond primary business and performance. This research had been conducted under two methodologies; qualitative research done by in-depth interview with potential event organizers, and 300 quantitative surveys were sent out. The secondary data were also collected through literature reviews, case studies and research-related documents. The principal results showed that the 7P’s marketing mix concept obviously plays a powerful role in consumer’s behavior to attend an event or concert showed in playhouse or convention hall - PLACE and PROCESS are the most important factors affecting consumer’s decision making while the PHYSICAL EVIDENCE is the least. From the studies of trend and factors affecting marketing strategies for the targeted consumer, It was discovered that this group of people is in the need of products or services that be able to reflect self - identity and be aggregated with technological advancement. As a consequence, this study has made the way to develop appropriate marketing strategies applied to project “ The Playhouse @ Siam Square 1 for TV Thunder to expand the new business unit which eventually generate growth to the company. The playhouse will also be a new key player in development of art, culture and entertainment for students. Moreover, this business will gradually generate economical value for the country in the future. This study aims to investigate the appropriate strategic marketing strategies of The Playhouse @ Siam Square I - a new state-of-the-art event destination of Bangkok. This is a part of TV Thunder’s vertical integration strategies by expanding firm’s capacity beyond primary business and performance. This research had been conducted under two methodologies; qualitative research done by in-depth interview with potential event organizers, and 300 quantitative surveys were sent out. The secondary data were also collected through literature reviews, case studies and research-related documents. The principal results showed that the 7P’s marketing mix concept obviously plays a powerful role in consumer’s behavior to attend an event or concert showed in playhouse or convention hall - PLACE and PROCESS are the most important factors affecting consumer’s decision making while the PHYSICAL EVIDENCE is the least. From the studies of trend and factors affecting marketing strategies for the targeted consumer, It was discovered that this group of people is in the need of products or services that be able to reflect self - identity and be aggregated with technological advancement. As a consequence, this study has made the way to develop appropriate marketing strategies applied to project “ The Playhouse @ Siam Square 1 for TV Thunder to expand the new business unit which eventually generate growth to the company. The playhouse will also be a new key player in development of art, culture and entertainment for students. Moreover, this business will gradually generate economical value for the country in the future.


โรงละคร

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52828415LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram