Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleบทความทางวิชาการการสัมมนาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
Author คณะผู้จัดทำ ส่วนมาตรฐาน
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556
Descript 310 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

การปรับปรุงกำลังอัดแกนเดียวและซีบีอาร์ของดินลูกรังโดยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย / อภิชาติ คำภาหล้า, สุขสันต์ หอพิบูลสุข, วีระ พลอยกระจ่าง, วีระพันธ์ ดีสวัสดิ์ -- การประยุกต์ใช้หินฝุ่นสำหรับงานถมคันทาง ตามมาตรฐานทรายถมคันทางที่ ทล.-ม. 103/2532 / อิทธิพล แก้วบัวดี, เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช, อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ -- การตรวจสอบหินผสมคอนกรีต จากโรงโม่ที่ไม่เคยนำมาใช้ในงานของกรมทางหลวง กรณีศึกษาโครงการฯ สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จ.นครพนม / อิทธิพันธ์ ศรียงค์ -- การศึกษาแนวทางการแก้ไขการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยการใช้ปูนซีเมนต์ และ เถ้าลอยเป็นวัสดุผสมแทรก -- Penetrate Prime coat ทางเลือกใหม่สำหรับงาน Prime coat / สุรพล เกตุแก้ว -- พฤติกรรมของสโตนมาสติกแอสฟัลต์เมื่อแปรเปลี่ยนปริมาณของวัสดุผสมแทรกระหว่างฝุ่นหินกับปูนซีเมนต์ / พรหมมา เทพศรีหา -- การตรวจสอบความหนาของโครงสร้างชั้นทางแบบไม่ทำลาย โดยเครื่องมือ Ground Penetration Radar (GPR) กรณีศึกษา Runway ด้านตะวันออก ท่าอากาศยานดอนเมือง / ชาโณ พยงค์ศรี, ภูวดล คำแฮ -- ระบบวิธีหญ้าแฝกที่ยั่งยืนในการควบคุมป้องกันการชะล้างพังทลาย และการเสริมเสถียรภาพเชิงลาดทางในประเทศไทย / สุรพล สงวนแก้ว, ลลิต สวัสดิมงคล, ปรีชา จิรวรรณวาสนา -- การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ / มนตรี เดชาสกุลสม, นวพล พรหมจารีย์ / การศึกษาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุชั้นพื้นทางจากแหล่งวัสดุในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / เจษฎา โศเณณายะ, วัชรินทร์ กาสลัก


ถนน แอสฟัลต์คอนกรีต เถ้าลอย กรมทางหลวง -- คันทาง

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering LibraryTE153 บ125 2556CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram