Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการสื่อสารผลงานทางดนตรีของ คริสทิน่า อากิเลร่า / กันตพชญ์ ธีระจันทเศรษฐ = Communicating the musical profile of Christina Aguilera
Author Kantaphot Teerachanthaseth
Imprint 2552
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16325
Descript ก-ต, 265 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

ศึกษา (1) เนื้อหา แนวคิดที่ปรากฏในผลงานทางดนตรีของ คริสทิน่า อากิเลร่า และ (2) แนวทางการสื่อสาร ตลอดจนกลวิธีที่ใช้ในการนำเสนอผลงานทางดนตรีของคริสทิน่า อากิเลร่า โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแฟนคลับของคริสทิน่าเป็นรายบุคคล จำนวน 5 คน และการสำรวจความคิดเห็นของแฟนเพลงที่มีต่อผลงานทางดนตรีของคริสทิน่า โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด จากผลการศึกษาพบว่า ผลงานทางดนตรีของคริสทิน่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2010) สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ยุคสมัย ตามผลงานทางดนตรีที่ถูกนำออกโปรโมทในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ ยุคศิลปินทีนป๊อป ยุคอัลบั้ม Stripped ยุคอัลบั้ม Back to basics และยุคอัลบั้ม Bionic โดยการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีในแต่ละยุคสมัยนั้น ได้มีการกำหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบทางดนตรีเอาไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และโลกทัศน์ของคริสทิน่าในแต่ละช่วงชีวิต นอกจากนี้เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งในการนำเสนอผลงานทางดนตรีของคริสทิน่า คือ “การสร้างอัตตะที่สอง” หรือบุคลิกตัวตนทางดนตรี ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอยู่เสมอในแต่ละอัลบั้ม ตัวตนที่สองนี้เปรียบได้กับแก่นสาระที่เธอยึดเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบ และองค์ประกอบของการนำเสนอผลงานทางดนตรีอื่นๆ
จากการสำรวจทัศนคติและความชื่นชอบที่ผู้รับสารมีต่อผลงานทางดนตรีของคริสทิน่าในด้านต่างๆ พบว่า ผู้รับสารส่วนใหญ่ชื่นชอบผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นตามแนวทางกระแสหลักในช่วงเวลานั้นๆ เป็นสำคัญ โดยพิจารณาร่วมกับความสามารถในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ และความเป็นตัวตนของศิลปินออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้ผลงานทางดนตรีในยุคศิลปินทีนป๊อปเป็นที่ชื่นชอบน้อยที่สุด แม้ว่าจะอยู่ในความนิยมกระแสหลักของสังคม แต่ไม่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของคริสทิน่าออกมาได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ผลงานทางดนตรีตั้งแต่ยุคอัลบั้ม Stripped เป็นต้นมา สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคริสทิน่าได้อย่างชัดเจน จึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้รับสารส่วนใหญ่มากกว่า แม้ว่าจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับกระแสนิยม และแนวโน้มของตลาดเพลงในช่วงเวลานั้นมากนักก็ตาม
To study (1) the contents along with musical concepts of Christina Aguilera’s musical profile, and (2) the means whereby these concepts are communicated to the audience. The methodologies are employed contents analysis of all Christina Aguilera’s works from 1998 to present (March 2010), in-depth interviews of 5 Christina’s fans selected from the official Christina Aguilera’s fansite in Thailand (http://forums.christinath.com), and a survey of audience’s reception about Christina’s works from 100 Christina’s fans through questionnaires. Christina Aguilera’s musical profile can be distinguished to 4 eras i.e. (1) Teenpop Era , (2) ‘Stripped’ Era , (3) ‘Back to Basics’ Era , and (4) ‘Bionic’ Era. Each era is represented by a studio album that was created in accordance with a tightly designed musical concept. The content of each album will reflect her emotion and worldview at different stages of her life. Also, Christina adopted new “alter egos” for each of her studio albums. They are her musical personas on which her musical creations and representation are based. In terms of the audience’s reception of her works, the listener tends to rate the album that keeps up with a mainstream musical trend higher than the one that is trying to break away from it. However, they also stress on the importance of a musical album as a portrayal of the artist’s identity and worldview. As a result, the ‘Christina Aguilera’ album came bottom on the favorite list even though it is the most popular and the most mainstream works.


อากิเลรา คริสทินา ค.ศ. 1980- ดนตรีสมัยนิยม วัฒนธรรมมวลชน Aguilera Christina 1980- Popular music Popular culture

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis2736CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis521395LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request




Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram