Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน)สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน
Author [บรรณาธิการ] ดวงพร เฮงบุณยพันธ์, ขนิษฐา นันทบุตร
Imprint นนทบุรี : แผนงานสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล, 2551
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 174 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

แนวทางการทำงานที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง -- ทบทวนระบบการดูแลกลุ่มประชากรเป้าหมาย -- การผันบทบาทพยาบาลในการให้สุขศึกษาสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาพ -- สรุปประเด็นจากเวที -- บรรยายพิเศษ พยาบาลชุมชน : แนวโน้มและทิศทางการปรับเปลี่ยนบทบาท -- บรรยายพิเศษ พยาบาลชุมชน : แนวโน้มและทิศทางการปรับปเปลี่ยนบททาท -- การสร้างบุคลกรเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน -- การทำงานที่ใช้พื้นที่เป็นที่ตัวตั้ง : เรียนรู้จาก 3 กรณีจริง -- วิธีการทำงานสุขภาพชุมชนตามประเด็นปัญหาสุขภาพ -- สรุปประเด็นจากเวที -- ปาฐกถาพิเศษ การทำความชัดเจนบทบาทด้านการพยาบาลชุมชนโดยองค์การวิชาชีพ -- สามสัมพันธ์เครื่อขข่ายภาคี ร่วมผลักดังการดูแลสุขภาพชุมชน -- ระบบสนุบสนุนเพื่อการปฏิบัติการการพยาบาลชุมชนอย่างมีความสุข


การพยาบาลอนามัยชุมชน -- การประชุม พยาบาล -- บทบาทและหน้าที่ -- การประชุม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10WY106 ก6 2551CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10WY106 ก6 2551CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10WY106 ก6 2551CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram