Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleComparative study of macroeconomic impact of FDI in selected East Asian countries / Polpat Kotrajaras = การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก
Author พลพัธน์ โคตรจรัส
Imprint 2009
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17550
Descript xiv, 202 leaves

SUMMARY

During the past two decades, there has been a major shift in degree of financial integration in East Asian countries, especially foreign direct investment (FDI), which is the most important source of funds compare to other types of investment flows. FDI is accepted as a great role of increasing in economic growth and stability because it makes resource allocation process more efficiency, increase more capital, and risk diversification. However, the impact of FDI is different depending on host country’s economic conditions. Host countries should have enough level of financial markets development, institution development, better governance, and appropriate macro policies in order to receive the highest benefit from FDI. The objective of this paper is to examine the impact of FDI in 15 East Asian economies, using time series data for the period 1990-2007. Three methodologies including Panel Cointegration Analysis, GTAP model, and CAM model of the world economy are used to study impact of FDI in various aspects. The results show that FDI has a positive relationship with economic development only in countries which have more appropriate economic conditions. Moreover, the results verify that countries which have more high level of financial market development, human capital, trade openness, and high degree of investment in infrastructure tend to get more benefit from FDI.
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญที่สุดของแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ เพราะเป็นที่เชื่อว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยผ่านทางกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินทุน และการกระจายความเสี่ยง นอกเหนือจากนี้ยังก่อให้เกิดการพัฒนาในตลาดเงินทุน การพัฒนาสถาบันต่างๆ รวมถึงระบบการทางานของรัฐที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม อันจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการผลิตและการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศต่างๆจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างเต็มที่ดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้วย ซึ่งประเทศเหล่านี้จะต้องมีพื้นฐานการพัฒนาตลาดเงินทุนในระดับที่สูงพอสมควร ตลอดจนมีการดาเนินการของรัฐที่มีประสิทธิภาพ มีระดับการเปิดประเทศ และมีการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ถูกจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกทั้งสิ้น 15 ประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาของการศึกษาในช่วงตั้งแต่ปี 1990-2007 สาหรับแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย Panel Cointegration Analysis, GTAP model และ CAM model of the world economy ซึ่งผลของการศึกษาได้ยืนยันข้อสรุปว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีระดับรายได้สูงและปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ ขณะที่ผลการศึกษาในประเทศที่มีระดับรายได้ต่ำไม่สามารถสรุปได้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะช่วยกระตุ้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังยืนยันว่าประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ทั้งทางด้านการพัฒนาตลาดเงินทุน คุณภาพของบุคลากรภายในประเทศ ระดับของการเปิดประเทศ และการลงทุนในส่วนของโครงสร้างทางการผลิตในระดับที่เหมาะสม จึงจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้อย่างเต็มที่


Foreign direct investments -- Economic aspects East Asia -- Foreign direct investments การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ -- แง่เศรษฐกิจ เอเชียตะวันออก -- การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis521214LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram