Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorดลยา หมัดชา
Titleการจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด / ดลยา หมัดชา = Management of public information flows of Thailand Post Company Limited / Donlaya Mudcha
Imprint 2552
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16029
Descript ก-ญ, 101 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

ศึกษาลักษณะการจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมถึงปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการการไหล และข้อเสนอแนะอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดวัฒนธรรมความเร็ว และทฤษฎีการไหลของข้อมูลข่าวสาร โดยใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เสมือนช่องทางการสื่อสารมวลชนอีกช่องทางหนึ่ง
ในปัจจุบันการส่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านช่องทางการไหลของไปรษณีย์ไทยนั้น ถือว่ายังค่อนข้างจำเป็นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ สำหรับการจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นั้นมีระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน มีมาตรฐานต่างๆ อย่างชัดเจนภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็นสามลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง การจัดการการไหลตามรูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลไปรษณียภัณฑ์ สอง การจัดการการไหลตามระดับความรวดเร็วในการให้บริการ และสาม การจัดการการไหลตามช่องทางการจัดส่ง และนอกจากนี้ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะนั้น ประกอบไปด้วยสองปัจจัยที่สำคัญ คือ หนึ่ง ปัจจัยช่องทางด้านกายภาพ กล่าวคือ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่จะช่วยเสริมให้การจัดการการไหลเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ และสอง ปัจจัยช่องทางด้านความรู้สึกและจิตใจ กล่าวคือ การให้บริการที่ดีและเกิดความประทับใจ ถือเป็นสองปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงและต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องควบคู่กันไปเพื่อความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะถึงแม้ไปรษณีย์ไทยจะมีการไหลในรูปแบบ Allocution อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องเสริมให้เพิ่มมากขึ้น คือ รูปแบบ Consultation และ Conversation นอกจากนี้ยังพบแนวทางต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการการไหลของไปรษณีย์ไทย ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
To study about the public information flows of Thailand Post Company Limited and a factor to be considerate on the public information flow and instruction that will be use to develop more efficiently channel. Researcher use culture of speed and flow of information, analysis data from related document and depth interview. Thailand Post Company Limited is state enterprise which virtually functions as a Mass communication channel. Presently, public information flow via Thailand Post Company, is considered as important and interesting since people concretely reach this channel and receive information. Also, public information flows process having many steps with a clear standard; Firstly public information flows as its form and content of parcels, secondly public information flows as its speed of service and thirdly public relation flows as its channel of distribution. Besides, there are two factors to be considered on public information flows which are physical factor such as communication technology that support the flow and mental factor such service mined and make a good impression. These two factors have to be improved together. Although there flow pattern is allocution but should add consultation and conversation pattern. Additionally, there are many ways to improve public information flows management so that Thailand Post Company Limited will have various services and work more efficiently.


บริษัทไปรษณีย์ไทย ช่องทางการสื่อสาร โฆษณาทางไดเร็คเมล์ Thailand Post Co. Ltd Mass media channels Advertising Direct-mail

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis2721CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis521480LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram